Rhondda Records logo 1
 
Rhondda Records Home Page
 
 
Rhondda Records Daily Cartoon
having a laugh - WITH the Rhondda !
 
 
Richard Gould's Page
Move over Titch Gwilym and Micky Gee, Richard Gould IS the new Welsh virtuoso
 
 
Efran Kaye's Page
The master of music, Efran Kaye is here!
 
 
Peace Page
A Page from the Rhondda dedicated to Peace
 
 
Peace Events Page
Some activities you just might like to aid Peace
 
 
Penrhys, Rhondda Page
A page telling the story of a unique magical village - Penrhys, in the Rhondda !
 
 
Rhondda History Page
A page to help those who want to know the Rhonddas past
 
 
Your Health Page
A page to help your health - be positive !
 
 
Jobs in the Arts Page
News of opportunities in drama, music, dance in Wales
 
 
Quotations Page
Words said in truth or jest
 
 
Rhondda Records' Top Ten Books Page
Great Thinkers point the way forward
 
 
One Union
A Page to help unity among working people
 
 
Glynbyerful Male (voice) Choir's Very Own Page
a choir from all the Glyns of the Rhondda for nutters
 
 
FOLK REVOLUTION
A Page for those who DO care about true folk
 
 
Poetry and Literature in Wales Page
Poetry and Literature in Wales
 
 
Welsh Recipes Page
Food to honour from Wales' tradition for now
 
 
Siarad Gwmraeg?
Welsh language News
 
 
Discussion Page
Let's open up and share (communicate)
 
 
Rhondda Records' Shop
Stuff yew cun buy, frwm the Rhondda, innit
 
 
Poet's Page
music and opinion from Wales' wandering poet.
 
 
Business Support
courses, seminars, advice, trends, jobs, help business & economy.
 
 

Jobs in the Arts Page


JOBSWORTH

Heard anyone say "It's more than my job's worth" lately?

Pat had, and just before she died she asked for this song
to be put on Youtube.... it's a simple song from our first CD,
'Come On Home', with the "apple cart gang" from Penrhys!


 

 

 

 

English follows (Saesneg yn dilyn)

 

 

Cerdd Cymru : Music Wales – Cylchlythyr

Bwrsariaeth WOMEX- Dyddiad cau wedi ei ohirio!

Ydych chi dal eisiau ceisio am fwrsariaeth WOMEX? Mae yna dal amser. Mae’r dyddiad cau wedi ei ohirio i ddydd Llun 27ain o Orffennaf.

E-bostiwch eich CV a cais o 800 o eiriau i ani.saunders@wai.org.uk am y cyfle i fynychu WOMEX 15 yn Bwdapest, Hwngari.

Am fwy o wybodaeth http://www.cerddcymru.com/womex-14/funding-womex-14/bursaries-womex-14
 

Pa gymorth ariannol sydd ar gael I fynychu WOMEX 15 fel busnes?

Cymorth ar gyfer Ymweliadau Tramor i Ddatblygu Busnesau

Gweinyddir y gronfa hon gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n grant sy’n rhoi cymorth tuag at gostau ymweliadau datblygu busnes i farchnadoedd tramor. Gall hyn gynnwys costau arddangos mewn ffeiriau masnach a theithio i gyfarfod darpar gwsmeriaid. Ni ellir defnyddio’r cymorth hwn i wasanaethu cysylltiadau neu gontractau sy’n bodoli eisoes. Mae hwn yn grant am 50% o’r costau cymwys hyd at uchafswm o £10,000.

I gael rhagor o wybodaeth a chanllawiau cliciwch YMA

 

Sioe Deithiol Cerddoriaeth Ryngwladol a Digwyddiadau Rhyngweithiol Masnach a Buddsoddi y DU

 

Mi fydd UKTI yn cynnal seiswn Sioe Deithiol Cerddoriaeth Ryngwladol a Digwyddiadau Rhyngweithiol yng Ngaerdydd ar ddydd Iau y 10fed o mis Medi mewn cydweithrediad a Cerdd Cymu: Music Wales a Llywodraeth Cymru.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu eich busnes/gyrfa, mewn cael gwybodaeth o lygad y ffynnon, a chael cipolwg ar rai o ddigwyddiadau masnach a sioeau arddangos mwyaf a mwyaf dylanwadol y byd, ewch yno.

I’ch helpu i baratoi ar gyfer digwyddiadau rhyngwladol megis SXSW, Midem a Eurosonic. Bydd y sesiwn yma yn rhoi y rhinweddau i chi baratoi i rai o’r digwyddiadau pwysicaf yn y byd cerddoriaeth.

I archeb eich lle https://www.eventbrite.co.uk/e/the-ukti-international-music-and-interactive-events-roadshow-tickets-17760107961 

Peidiwch anghofio!

Eleni bydd Cerdd Cymru: Music Wales yn creu rhestr gerddorol ar SoundCloud.

Os hoffech gael eich rhoi ar y rhestr gerddorol yma, ebsotiwch ani.saunders@wai.org.uk gan gynnwys dolen i 2 trac ar y mwyaf sydd wedi ei gyhoeddi yn y 12 mis diwethaf.

Mi fydd angen:

100 o eiriau bywgraffiad
2 llun proffesiynol
Manylion cyswllt
Manylion gwefan a chyfryngau cymdeithasol.
Dyddiad cau yw Medi 5ed.


Ewch i’n Facebook, Twitter a’n Gwefan i gael rhagor o wybodaeth. 
www.cerddcymru.com
@cerddcymru
FacebookCerdd Cymru : Music Wales Newsletter

 

WOMEX Bursary- Deadline Extended!

Are you still thinking about applying for a WOMEX bursary? You’ve still got time. The deadline has been extended until Monday 27th July.

E-mail your 800 word application and CV to ani.saunders@wai.org.uk for a chance to attend WOMEX 15 in Budapest Hungary.

For more information http://www.cerddcymru.com/womex-14/funding-womex-14/bursaries-womex-14

What support is there to attend WOMEX 15 as a business?

Overseas Business Development Visit Support

This fund is administered by Welsh Government, it is a grant which supports towards the costs of business development visits to overseas markets. This can include costs of exhibiting at trade fairs and travelling to meetings with potential customers. This support cannot be used to service existing relationships or contracts. The grant is for 50% of eligible costs up to a maximum of £10,000.

For more information and guidelines please click HERE

The UKTI International Music and Interactive Events Roadshow

UKTI will be hosting their Music and Interactive roadshow in Cardiff on Thursday 10th September in conjunction with Cerdd Cymru : Music Wales and Welsh Government.

If you’re interested in developing your business / career, gaining first-hand knowledge and insight into some of the World’s biggest and most influential trade and showcase events, then you should be attending.

To help you prepare for these international events like SXSW, Midem  and Eurosonic, this session will give you the tools to best prepare for some of the world’s most important music industry events.

Book your place here https://www.eventbrite.co.uk/e/the-ukti-international-music-and-interactive-events-roadshow-tickets-17760107961

Don’t forget!

We are putting together a SoundCloud playlist that will be shared with international delegates. If you want the chance to have your music heard by key music industry professionals make sure you get the following details to ani.saunders@wai.org.uk by September 5th 2015

100 word biography
2 professional quality press shots
Contact details
Web and social media details.


Check out our Facebook, Twitter and Website for more information. 

www.cerddcymru.com

@cerddcymru

Facebook

 #
Cylchlythyr Newsletter
News

Hyfforddiant Asesu Risg Iechyd a Diogelwch:Ail-Gymhwyso


12 o Awst, Caerdyddhttp://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=b326bb914c&e=5fab276d35

Ydi hi'n 3 mlynedd (neu fwy) ers i chi wneud eich hyfforddiant Iechyd a Diogelwch? Os felly, mae'n amser ail-gymhwyso!
 

http://cyfle.us2.list-manage1.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=57c00f3942&e=5fab276d35
News

Seremoni Dathlu Llwyddiant Prentisiaid 2014

http://cyfle.us2.list-manage1.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=23346d53bc&e=5fab276d35
Dymuna pawb yn Cyfle ddanfon llongyfarchiadau mawr iawn i bob un o’r 17 prentis a gwblhaodd eu Prentisiaethau Cyfryngau Creadigol a Digidol Lefel 3, ynhyd â’r 7 a gwblhaodd eu Prentisiaethau Cyfryngau Rhyngweithiol Lefel 4 gyda Cyfle yn ystod 2014!
 

http://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=e87a2718fb&e=5fab276d35
News

Mae Dosbarth 2015/16 Wedi Cyrraedd


http://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=8c0ce9440d&e=5fab276d35
Roedd dydd Llun yr 22ain o Fehefin 2015 yn ddiwrnod pwysig iawn i 22 o bobl ifanc Cymru. Cawsant eu dewis allan o gannoedd o ymgeiswyr i ddilyn Prentisiaeth Cyfryngau Creadigol a Digidol gyda Cyfle a 7 o gyflogwyr yn y diwydiant.
 

http://cyfle.us2.list-manage1.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=160b83c73a&e=5fab276d35
News

Gwobr arall i BBC Cymru Wales!


Rydyn ni mor falch i allu cyhoeddi bod rhaglen http://cyfle.us2.list-manage1.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=ed537d3f6f&e=5fab276d35Brentisiaeth BBC Cymru Wales, sy’n cael ei redeg mewn partneriaeth â Cyfle, wedi ennill Gwobr Ysbrydoli Talentau Ifanc Dŵr Cymru (cwmni mawr) 2015 yng Ngwobrau Busnes Cyfrifol Cymru 2015!

http://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=3f3566b1af&e=5fab276d35
News

Health and Safety Risk Assessment Training:Refresher

http://cyfle.us2.list-manage1.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=66c6eef4cc&e=5fab276d35
12th of August, Cardiff

Is it 3 years (or more) since you did your Health and Safety training? Then it's time to re-qualify!
 

http://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=84c919950a&e=5fab276d35
News

Celebration of Success Ceremony for our 2014 Apprenticeshttp://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=564b2218a8&e=5fab276d35

Huge congratulations from everybody in Cyfle to each and every one of the 17 apprentices who completed their Level 3 Apprenticeships in Creative and Digital Media, and the 7 who completed their Level 4 Interactive Media Apprenticeships in 2014!
 

http://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=d9537c77ea&e=5fab276d35
News

The Class of 2015/16 Have Arrived

http://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=5a31bb9d96&e=5fab276d35

Monday 22nd of June 2015 was a very important day for 22 of Wales’ young people. Out of hundreds of applicants, they have been chosen to follow the Apprenticeship in Creative and Digital Media with Cyfle and 7 employers from the industry.
 

http://cyfle.us2.list-manage1.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=92077bfdde&e=5fab276d35
News

BBC Cymru Wales Scoops Another Award!

We are so pleased to be able to announce that the BBC Wales Apprenticeship programhttp://cyfle.us2.list-manage1.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=8649870d0b&e=5fab276d35me, which is run in partnership with Cyfle, has won the Dŵr Cymru Welsh Water Inspiring Young Talent Award (large company) 2015 at the Wales Responsible Business Awards!
 

http://cyfle.us2.list-manage1.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=eeb0713efb&e=5fab276d35
http://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=fb7ec1ac0a&e=5fab276d35 http://cyfle.us2.list-manage1.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=34414ad828&e=5fab276d35
http://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=5a9f99d994&e=5fab276d35 http://cyfle.us2.list-manage1.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=c492f86bca&e=5fab276d35
http://cyfle.us2.list-manage1.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=7c39e4f961&e=5fab276d35 http://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=16417b56d8&e=5fab276d35 http://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=b5284300d5&e=5fab276d35 http://cyfle.us2.list-manage.com/track/click?u=4072684f550cf8db262b18ea8&id=41956217e3&e=5fab276d35

 

 

http://www.cerddcymru.com/resource/1491.11847.file.eng.jpg

 

English follows (Saesneg yn dilyn)

 

 

Cerdd Cymru : Music Wales – Cylchlythyr

Rydyn ni Yma o Hyd.

Mae'n bosib nad ydym wedi bod ar eich meddwl yn ddiweddar, ond rydym yma o hyd. Rydym wedi bod yn cynllunio a thrafod sut y gallwn gynorthwyo’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru yn y ffordd orau posibl, ynghyd â sut y gallwn wneud y gorau o gyfleoedd rhyngwladol ar gyfer artistiaid talentog a phobl busnes fel ei gilydd.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â'r gwybodusion yn y diwydiant er mwyn rhoi'r cyfle gorau posibl i chi, ac i gadw'r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru'n fyw ac yn iach.

 

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf, anfonwch eich enw, rôl e.e. artist/lleoliad/hyrwyddwr ac ati., artist/enw'r busnes a chyfeiriad e-bost at info@cerddcymru.com  

 

Yn y cyfamser, cofiwch edrych ar www.cerddcymru.com i weld beth sydd ymlaen, pwy rydym ei gefnogi, a'r hyn rydym ni'n ei wneud.

 

WOMEX 15, Budapest

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweld rhai o'r artistiaid byw gorau yn y byd? Hoffech chi gyfarfod â phobl allweddol yn y diwydiant cerddoriaeth a allai helpu'ch gwaith?

Pam na ewch i WOMEX, lle mae ysgogwyr a chynhyrfwyr yn y diwydiant cerddoriaeth o bedwar ban byd yn ymgynnull dros dri diwrnod. Mae WOMEX yn gyfle unigryw i gyfarfod, trafod a gwneud cytundebau â chynrychiolwyr rhyngwladol sydd â diddordeb mewn gweithio gyda chi.

 

Eleni, bydd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn cefnogi artistiaid a phobl broffesiynol yn y diwydiant cerddoriaeth i fynychu WOMEX yn Budapest, Hwngari ym mis Hydref 2015. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn tocyn cynrychiolydd i fynychu WOMEX (gwerth 255 €) a £300 ar gyfer teithio a llety.

 

Mae'n rhaid i ymgeiswyr gyflwyno CV a ffurflen gais (dim mwy nag) 800 gair erbyn dydd Llun 27 Gorffennaf fan hwyraf.

 

Ceir rhagor o wybodaeth am WOMEX yn www.womex.com

 

SoundCloud 15/16

Eleni, byddwn unwaith eto'n rhoi casgliad o gerddoriaeth gorau Cymru at ei gilydd er mwyn ei rannu â'r byd. Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer rhestr chwarae SoundCloud o Gerddoriaeth Gymreig 2015/16, anfonwch e-bost yn cynnwys 2 o'ch traciau, bywgraffiad 100 gair, a'ch cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol at ani.saunders@wai.org.uk

 

Cyllid ar gyfer Datblygu Busnes Rhyngwladol

Mae Llywodraeth Cymru'n cynnig cymorth i fusnesau sydd am deithio dramor er mwyn gwella a datblygu'r busnes cerddoriaeth.

Caiff ei weinyddu gan Lywodraeth Cymru ac mae Cymorth ar gyfer Ymweliadau Tramor i Ddatblygu Busnesau yn cynnig grantiau am 50% o’r costau sy’n gymwys, hyd at £10,000.

 

Am fwy o wybodaeth, ewch i https://business.wales.gov.uk/sites/business-wales/files/documents/Finance%20funding%20and%20support/Overseas_Business_Development_CY_8-11-13.pdf

 

Os hoffech fwy o wybodaeth, ewch i www.cerddcymru.com neu anfonwch e-bost at info@cerddcymru.com


Ewch i’n Facebook, Twitter a’n Gwefan i gael rhagor o wybodaeth. 
www.cerddcymru.com
@cerddcymru
FacebookCerdd Cymru : Music Wales Newsletter

 

Hello...is it me you’re looking for?

We may not have been on your radar lately, but we are here. We took a step back to plan and discuss how we can best support the music industry in Wales, as well as maximise international opportunities for talented artists and business people alike.

We will be keeping you up to date with the people in the know in the industry, to maximise your potential and to keep Wales’ music industry alive and kicking.

If you want to be kept in the loop, simply send your name, capacity e.g. artist/venue/promoter etc., artist/business name and email address to info@cerddcymru.com

In the meantime don’t forget to check out www.cerddcymru.com and see what’s going on, who we’re supporting and what we’re up to.

WOMEX 15, Budapest

Are you interested in seeing some of the best live acts from around the world? Do you want to meet key music industry people who could help your work?

What about WOMEX? A three day congregation of the movers and shakers in the world music industry, from across the globe. WOMEX is a unique opportunity meet, discuss and make deals with international delegates interested in working with you.

This year Wales Arts International will be supporting artists and music industry professionals to attend WOMEX in Budapest, Hungary in October 2015. Successful applicants will receive a delegate pass to attend WOMEX (value of 255 €) plus £300 for travel and accommodation.

Applicants wishing to apply must submit a CV and (no more than) 800 word application no later than Monday 27th July.

More information about WOMEX is available at www.womex.com

SoundCloud 15/16

This year, we will once again be putting together a collection of Wales’ best music that can be shared with the world. To be considered for the Welsh Music Selection SoundCloud playlist of 2015/16 please email 2 of your tracks, 100 word biog and your social media links to ani.saunders@wai.org.uk

Funding for International Business Development

The Welsh Government are offering support for business wishing to travel abroad to enhance and develop the music business.

Administered by the Welsh Government the Overseas Business Development Visit Support offers grants for 50% of eligible costs up to a maximum of £10,000.

For more information please visit http://business.wales.gov.uk/sites/business-wales/files/documents/WG%20Business%20Funding%20Programmes%20March%202013/WG16912_Overseas%20Business%20Development.pdf

If you want any further information please visit www.cerddcymru.com or email info@cerddcymru.com


Check out our Facebook, Twitter and Website for more information. 

www.cerddcymru.com

@cerddcymru

Facebook

 


                                      
                        

 


 

Creative sector news

=============
Creative logo

Issue 9, February 2015

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwMjI3LjQyMTkxMTcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDIyNy40MjE5MTE3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3Mzk2NzA1JmVtYWlsaWQ9cmF5am9zZXBoMDVAYW9sLmNvbSZ1c2VyaWQ9cmF5am9zZXBoMDVAYW9sLmNvbSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&102&&&https://twitter.com/welshgocreative http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwMjI3LjQyMTkxMTcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDIyNy40MjE5MTE3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3Mzk2NzA1JmVtYWlsaWQ9cmF5am9zZXBoMDVAYW9sLmNvbSZ1c2VyaWQ9cmF5am9zZXBoMDVAYW9sLmNvbSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&103&&&https://www.linkedin.com/company/welsh-government-support-for-business http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwMjI3LjQyMTkxMTcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDIyNy40MjE5MTE3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3Mzk2NzA1JmVtYWlsaWQ9cmF5am9zZXBoMDVAYW9sLmNvbSZ1c2VyaWQ9cmF5am9zZXBoMDVAYW9sLmNvbSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&104&&&http://www.wales.com/business http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwMjI3LjQyMTkxMTcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDIyNy40MjE5MTE3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3Mzk2NzA1JmVtYWlsaWQ9cmF5am9zZXBoMDVAYW9sLmNvbSZ1c2VyaWQ9cmF5am9zZXBoMDVAYW9sLmNvbSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&105&&&http://wales.gov.uk
=============
tv pilot

Wales chosen for another top US TV Pilot

Wales’ excellent reputation as a successful production base for the creative industries has been given a further boost with the team behind yet another high profile US TV drama choosing to film their new production in Wales.

Having considered locations throughout the UK and Europe, the makers of the Fox 21 Television Studios, Imagine Television and FX Productions drama pilot, The Bastard Executioner, will film the project in South Wales in March 2015.

The production is expected to bring significant economic benefits to Wales.  In 2014, drama productions supported by Welsh Government spent over £45m in Wales.

Read more.

=============
frozen

Welsh company makes documentary on success of Disney animation - Frozen

The joint Welsh Government and Channel 4 Alpha fund, which facilitates new ideas and talent, has contributed to a documentary shown in a prime Christmas Day slot. 

Yeti - a new business venture of the independent television production firm Rondo Media - was commissioned by Channel 4 and supported by the Alpha fund to make a documentary on the success of Disney’s animation film Frozen.

Ian MacKenzie - Development Manager, Channel 4 Creative Diversity said, “Channel 4’s partnership with the Welsh Government in supporting Yeti has been one of the big success stories of the Alpha Fund”.

Tom Ware, Executive Producer for Rondo Media said the support of The Alpha Fund has been instrumental in securing commissions over the last couple of years.

Find out more about Rondo Media.

=============
pride

BAFTA award for Pride

Writer Stephen Beresford and producer David Livingstone have been awarded the BAFTA for ‘Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer for Pride. The historical comedy drama, produced by Calamity Films and staring Bill Nighy and Imelda Staunton was inspired by true events that took place during the Margaret Thatcher era and follows a group of gay and lesbian activists who help striking miners. The film was also nominated for two other BAFTAs.

Wales Screen supported the production to find local crew and locations, including the villages of Onllwyn and Banwen in Neath Port Talbot and Carreg Cennen Castle in Carmarthenshire, for filming in October 2013.

View the full list of nominations and winners here.

=============
set fire

Set fire to the stars – Filmed in Swansea

Swansea, the home city of Dylan Thomas, has shared top billing with Hollywood star Elijah Wood, with a starring role in Set Fire To The Stars, the story of the writer’s time in New York in the 1950’s. The production was filmed entirely in the city and supported with Welsh Government Production Funding.

Released in cinemas in Autumn 2014, the film was praised for its stylised look, using monochromatic cinematography and for the performances of Elijah Wood and co-star Celyn Jones. While promoting the film on the BBC’s The One Show and Graham Norton show, Elijah Wood sang the praises of the city as a location.

View more here.

=============
=============

Stop motion,  animated comedy – The Trampires, to shoot in Wales

Welsh based animator Michael Mort is to begin work on his new creation The Trampires a feature length, stop motion, animated action comedy featuring the animation character, Chuck Steel.
Chuck Steel made his first appearance in the animation short, Raging Balls of Steel Justice, which was enthusiastically received at a number of film festivals around the world, including Malaga, Brazil and the Hollywood Shorts Festival and has screened on Film4.

Assisted by Welsh Government’s Wales Screen, production will take place in Bridgend where the company’s highly experienced production team intend to develop their animation studio. The production was also supported with Welsh Government Production Funding, and is expected to generate significant employment opportunities and contribute to the development of relevant and saleable skills in the Welsh creative industries workforce.

=============

The Creative Europe Programme  - active funding deadlines

MEDIA - TV Programming –  28 May 2015
MEDIA - Distribution Selective Scheme – 2 July 2015

To find out if you are eligible and how to apply, email Judy Wasdell, Manager of MEDIA (the Creative Europe Desk UK Wales). Read more about Creative Europe.

=============

Business Wales service helps create nearly 9000 jobs and 6580 new businesses

The Business Wales one-stop-shop service for SMEs has helped create nearly 9000 jobs and 6580 new businesses since it was launched two years ago, Economy Minister Edwina Hart announced today.

Read more.

=============

Follow us on @WG_economy

Stay up-to-date and engage with Welsh Government’s department for Economy, Science and Transport by following us on Twitter.

 

=============

If you have an enquiry, please telephone: +44(0)3000 6 03000 or contact us at: Business Support.

For further information visit the Business Wales website.

The Welsh Government's Business Wales service provides a one stop shop for all your business needs. The Welsh Government is pro-business, offering: access to finance, diverse support packages, international trade advice, help with finding a location, workforce and skills development plus links with industry networks.

.


http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwMjI3LjQyMTkxMTcxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDIyNy40MjE5MTE3MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3Mzk2NzA1JmVtYWlsaWQ9cmF5am9zZXBoMDVAYW9sLmNvbSZ1c2VyaWQ9cmF5am9zZXBoMDVAYW9sLmNvbSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&125&&&http://www.govdelivery.com/portals/powered-by

WELSH MUSIC FOUNDATION LOSES SUBSIDY
AND DECIDES TO SUSPEND OPERATIONS

The Tory madness of cutting continues to force
local councils and the Welsh Assembly Gov
to impliment a slaughter of life in Wales...

(Below is a [precised] statement by WMF.)


It is with great sadness that, as of Tuesday
the 1st July 2014, Welsh Music
Foundation
(WMF) has suspended
operations.

WMF’s existing three-year core-funding
agreement with the Welsh Government
expired on 30th June 2014.

It is highly regrettable to be closing our office
 and operations and we are extremely concerned
 for the hiatus in service to the music industry of
Wales, that this causes.

 However, having carefully considered a number
 of options, and in the knowledge that there is no
 further commitment from Welsh Government to
 fund our service to the industry, it is the only
responsible option currently available to us.

The Board of WMF remains committed, and
will
seek new investment and partnerships
to
support the development of the music
industry
in Wales.

If you are working in the music sector in Wales
 & require support, or if you are looking to work
 with the music sector in Wales, then please
 contact Business Wales 03000 6 03000 or
business.wales.gov.uk/contact-us.


_________________________________________Hi!

I just signed the petition

"Carwyn Jones.: Stop RCT closing
the Muni in Pontypridd!
Stop it Now!"

on Change.org.It's important. Will you sign it too?

Here's the link:


http://www.change.org/en-GB/petitions/carwyn-jones-
stop-rct-closing-the-muni-in-pontypridd-stop-it-
now?recruiter=100401195&utm_campaign=signature
_receipt&utm_medium=emailutm_source=share_petitionThanks!

Ray
WHO'S YOUR PATRON?


When Welsh artists start, they find their patron.
Thousands of years ago it would have been a rich
lord, and now, artists find themselves having to
suck up to local authority or quango careerists,
or sell their souls even faster, by corrupting
their art just to be rewarded commercially.

Now there's a way for communities to help
local artists to fulfil their dreams in truth...

A Rhondda artist seeking your backing is Rhodri,
who loves making films. Check him out here:

http://www.crowdfunder.co.uk/investment/
revenant-crossing-deaths-doorstep-553

Vic Doyle says "...support this budding and
enterprising young man... he makes films, so
big up for Rhodri and his forthcoming movies.."

Revenant - Crossing Deaths Doorstep -

Crowdfunderwww.crowdfunder.co.ukfloating above with artIf you know of any news or reviews that we have missed,
please send them in to us. Feel free to forward this email
to anyone you know who is interested in any aspect of
the performing arts in Wales.


Ray Poet writes: a few weeks ago, our friend who does
so
much useful, was expressing doubts and concerns:

"I'm feeling that, after some 20 odd years of editing
the  website, that
it's becoming less and less useful
to the Welsh performance sector,
bearing in mind the
proliferation of other sites, blogs, twitter feeds and

a myriad other sources of news and reviews.

"Certainly the number of
paid-for adverts has dropped
to zero, meaning that there is no money
coming in to
pay for the web hosting amd domain registration, not
to mention
the hours it takes it each week to keep it
up and running....


"So... it could well be that the site will cease to operate
in its current form in the
no-to-distant future."

So I wrote:  Wings on -- Fingers out, please!'
and so far, seven new ads!


Please use the Golden Web
to help this unique service!


new ads! Please


Theatre News:

Cardiff’s pub theatre The Other Room
announces second season

Its second season features productions
by two exciting young companies:

other Mother and difficult|stage
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5700

Y Cylch Sialc/Caucasian Chalk Circle
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5699

Cyhoeddi amserlen Pentref Drama 2015
Mae Theatr Genedlaethol Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi amserlen
y Pentref Drama yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod
eleni,
sydd yn cynnwys Caffi’r Theatrau, y Cwt
Drama a Theatr y Maes.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5698

Pentref Drama programme announcement 2015
Theatr Genedlaethol Cymru and Eisteddfod Genedlaethol
Cymru are pleased to
announce the programme of events
taking place at the Pentref Drama (Drama
Village) this year.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5697

Sherman’s Autumn season announced
Artistic Director, Rachel O’Riordan announces
the Sherman’s Autumn season, featuring
Henrik Ibsen, the return of Iphigenia In
Splott, A Play, A Pie and A Pint and more
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5696

NATIONAL THEATRE WALES’ ILIAD:
EPIC STORYTELLING FOR THE AGE
OF THE BOX-SET
THE CAST IS CONFIRMED FOR THE COMPANY’S
NEXT PRODUCTION; DIRECTED BY MIKE PEARSON
& MIKE BROOKES AND PERFORMED AT;
THE FFWRNES, LLANELLI, SEPT-OCT 2015
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5695

“TOM. A STORY OF TOM JONES”
Theatr na nog presents a TNN Production
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5694

Johnny Got His Gun
Tent of Xerxes,
Wales' newest theatre company
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5693

Company of Sirens:
Dark Vanilla Jungle on tour
September/October 2015
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5692

CAITLIN by Light Ladd & Emberton

Winner of Best Dance Production
in Wales Theatre Awards 2014

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5691

Motherlode announce run of
their first play The Good Earth

New Welsh play from National Theatre
Wales' Emerging Director Rachael
Boulton
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5688

Wales-wide Theatre tour in support
of The Lap of Wales Challenge (Her

Cylchdaith Cymru) & Cronfa Elen.
A poignant production highlighting
the need to discuss Organ Donation

before the fateful moment arises
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5689

Cynhyrchiad newydd Bara Caws - 'No We'
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5690

Ladder yn y Theatr Newydd
Cyfle i weld perfformwyr ifanc
mwyaf talentog Caerdydd

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5687

Ladder at the New Theatre
A showcase of Cardiff’s brightest young talents
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5686

The Beauty and The Grit
The fifth edition of Roy Campbell-Moore's
photography project

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5684

Jack and the Beanstalk Cast announcement
Swansea Grand Theatre's spectacular pantomime
gets a touch of local magic!

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5683

Two New Productions from Rareseed
at the Melville

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5678

NATIONAL DANCE COMPANY WALES
APPOINTS NEW ARTISTIC DIRECTOR

National Dance Company Wales have announced
that Caroline Finn has been
appointed as the
Company’s new Artistic Director.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5676

Cyhoeddi Perfformiad matinée
ychwanegol o Annie yng Nghanolfan
Mileniwm
Cymru
Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi cyhoeddi
bydd perfformiad matinée
ychwanegol o Annie
oherwydd y galw mawr am docynnau, ac er
mwyn cefnogi
cyswllt y sefydliad â
chymunedau yn Ne Cymru.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5682

Extra matinee performance of Annie
announced at Wales Millennium Centre

Wales Millennium Centre has announced an
additional matinee performance of
Annie to
meet the high demand for tickets and support
its ongoing
engagement with communities in
south Wales.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5681

Theatr Genedlaethol Cymru: Cyhoeddi cast Nansi
Drama newydd gan Angharad Price sy’n codi’r llen –
i sain y delyn – ar
gymeriad hudolus Nansi Richards
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5680

Theatr Genedlaethol Cymru: Nansi cast announcement
A new play by Angharad Price that tells the story, to
the sound of the
harp, of Nansi Richards’ enchanting life
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5679

Cardiff Comedy Festival announces 2015 line up
(not strictly theatre, but i'm making an exception, Ed.)
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5675

Wales Millennium Centre draws its tenth anniversary
to a close with the best in musical theatre and opera
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5672

Tent of Xerxes Presents George Brant’s
multi-award winning play Grounded
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5671

Mae gwyl Blysh yn ôl ac mae mor ddisglair ag
erioed
Bydd Bae Caerdydd yn troi'n lliwiau'r
enfys yr haf hwn wrth i gwyl
Blysh
(24 Gorffennaf - 2 Awst) ddychwelyd
mewn ffrwydrad o ber,
cerddoriaeth, dawns,
syrcas, secwinau, theatr stryd a chabaret llawn lliw.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5674

Blysh festival is back and it’s brighter than ever
Cardiff Bay is set to turn rainbow coloured this summer
as Blysh festival (24 Jul – 2 Aug) returns in an explosion of
brightly coloured power, music, dance, circus, sequins,
street theatre and cabaret.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5673

NATIONAL DANCE COMPANY WALES’ ANNUAL
PROFESSIONAL DEVELOPMENT SCHEME
INSPIRES NEXT GENERATION OF ARTISTS
National Dance Company Wales is inspiring the
next generation
of new dance talent this month
with Alternative Routes, their
annual artist
development programme, now underway at the

Dance House at Wales Millennium Centre, Cardiff.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5670

147 Questions about Love
A very different Volcano production and a rare
chance to see Paul Davies &
Catherine Bennett
in performance together.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5669

CAITLIN by Light Ladd & Emberton
Gwyn Emberton is back in Edinburgh after the
success of last year’s
Wonders of The Universe
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5666

CLWYD THEATR CYMRU APPOINTS
Tamara Harvey AS ARTISTIC DIRECTOR

Clwyd Theatr Cymru today (2 June 2015)
announces the appointment of Tamara

Harvey as their new Artistic Director. She
will join Clwyd Theatr Cymru in
August this year.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5665

THE DUCHESS OF MALFI STARRING GEMMA ARTERTON
SHAKESPEARE’S GLOBE ON SCREEN at Theatr Mwldan,
Aberteifi | Cardigan

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5664

The Space in the Middle
Sherman Theatre’s Summer season of fun events
this June & July Comedy,
Live Music, Beer Festivals,
Wine and Vinyl, and Family Circus fun.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5662

‘Pan Oedd y Byd yn Fach’
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5660

SUMMER TERM OF WEEKLY SATURDAY ‘DANCE
FOR PARKINSON’S’ CLASSES CURRENTLY

UNDERWAY AT NDCWALES’ DANCE HOUSE
NEW PARTNERSHIP BETWEEN NATIONAL DANCE
COMPANY WALES AND ENGLISH NATIONAL

BALLET PROVIDES UNIQUE CREATIVE THERAPY
FOR SOUTH WALES PARKINSON’S
PATIENTS
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5659

147 Questions about Love
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5658

{150}, A MULTI-PLATFORM PRODUCTION CREATED BY
ARTIST MARC REES, WILL BE
STAGED AT THE ROYAL
OPERA HOUSE STORES IN ABERDARE, JUNE-JULY 2015

WALES’ TWO NATIONAL THEATRE COMPANIES AND S4C
JOIN FORCES TO COMMEMORATE
150TH ANNIVERSARY
OF THE WELSH SETTLEMENT IN PATAGONIA

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5653

WOYZECK
Addasiad newydd o gyfieithiad Guto Dafis
gan fyfyrwyr y drydedd flwyddyn

BA Theatr a Drama Prifysgol De Cymru.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5651

RCT Council decide to close
Pontypridd's Muni Arts Centre

Rhondda Cynon Taf Council confirm
'devastating' multi-million pound cuts

as popular arts facilities are axed.
http://www.theatre-wales.co.uk
/news/newsdetail.asp?newsID=5269


LLEUAD YN OLAU – AR DAITH 3.6.15 – 8.7.15
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5649

CYHOEDDIR Y CAST AR GYFER SIOE HAF
CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH

‘LEGALLY BLONDE’
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5648

CAST ANNOUNCED FOR ABERYSTWYTH ARTS
CENTRE’S SUMMER PRODUCTION OF
LEGALLY
BLONDE
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5647

Frank is back with sure-fire hit!
Wales’ favourite playwright, Frank Vickery,
is back at RCT Theatres with
his
bittersweet comedy Roots and Wings.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5650

NATIONAL THEATRE WALES; JOHN MCGRATH
APPOINTED ARTISTIC
DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE
OF MANCHESTER INTERNATIONAL FESTIVAL

MCGRATH, THE FOUNDING ARTISTIC DIRECTOR AND
CHIEF EXECUTIVE OF NTW, WILL
TAKE UP HIS NEW POST
PART-TIME IN SEPT 2015, AND FULL-TIME FROM

JANUARY 2016, AFTER SEVEN YEARS LEADING WALES’
FIRST ENGLISH-LANGUAGE
NATIONAL THEATRE
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5646

Gelynion – Enemies – barddoniaeth
gyfoes gydweithredol

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5645

Gelynion – Enemies – contemporary
poetry in collaboration

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5644

Theatr Gwalia Yn Cyflwyno 'Bara Bread'
gan Carmen Medway-Stephens Directed

by Chris Morgan
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5642

Stories from a Crowded Room,
site specific performance at Newport;

Earthfall’s 25th Anniversary show,
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5634

PANTO FAVOURITE KEVIN JOHNS
RETURNS TO THE GRAND THEATRE THIS
CHRISTMAS IN
JACK AND THE BEANSTALK!
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5638

Tent of Xerxes, Wales' newest Theatre Company
present 'The Body of an
American' by Dan O'Brien
A fully staged performance directed by Michael Kelligan
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5641

Jeeves & Wooster yn Perfect Nonsense
yn y Theatr Newydd

Pâr anfarwol PG Wodehouse yn dod
i Gaerdyddyn syth o’r West End!

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5640

Jeeves & Wooster in Perfect Nonsense
at the New Theatre

PG Wodehouse’s immortal duo arrives
in Cardiff direct from the West End!

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5639

Clwyd Theatr Cymru - young professional actors
to stage ‘Mimosa’ musical
for family audience
The 150th anniversary of the establishment of
Y Wladfa, the Welsh
settlement in Patagonia, has
inspired a brand new musical tour, Mimosa*

from Clwyd Theatr Cymru for Young People.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5636

The Body of an America TENT OF XERXES,
Wales’ newest theatre company presents
The Body of an
America by Dan O’Brien
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5633

Stories from a Crowded Room.
25th Anniversary of Earthfall embeds the audience
within broken dreams and
bodies in flight, in
Stories from a Crowded Room.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5631

The Princess and the Pea /
Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach

Mae Sherman Cymru a Theatr Iolo yn
cyhoeddi sioe Nadolig 2015 ar gyfer

plant dan 7 oed
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5630

The Princess and the Pea /
Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach

Sherman Cymru & Theatr Iolo announce
2015 Christmas show for under 7s The

Princess and the Pea / Y Dywysoges a’r
Bysen Fechan Fach - A new
adaptation
by award-winning Welsh playwright
Katherine Chandler

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5629

Iphigenia in Splott

An exciting photographic project which asks the
local community to submit
photographs of Splott
and the STAR cluster – Splott, Tremorfa,
Adamdown
and Plasnewydd.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5632

ARTS CENTRE BACK ON THE ROAD

WITH TWO TOURING PRODUCTIONS
Aberystwyth Arts Centre will be back ‘on the road’
again, after receiving funding support from Arts
Council Wales for two touring projects in 2015.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5628

ARTISTS CONNECT WITH DIGITAL TECHNOLOGY
Visual and performing artists are enjoying the
opportunity to work with
new digital technologies
as part of the ‘Connect 2 Artists’ Lab’ at
Aberystwyth Arts Centre.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5627

World Premiere of The Infinite Bridge:
a new multimedia symphony.

In the spirit of the Great Exhibition of 1851, nearly
one hundred young
artists are taking part in an
extraordinary international creative
collaboration
at the Royal College of Music: The Infinite Bridge.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5622

Wales Millennium Centre announces a new partnership
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5623

Orbit Theatre yn perfformio The Wizard of Oz
yn y Theatre Newydd

Mae’n bryd mynd am dro gyda Dorothy a’i Chyfeillion
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5626

Orbit Theatre’s The Wizard of Oz at the New Theatre
It’s time to follow that yellow brick road
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5625

A true story of love, art, history and fish balls
Danny Braverman returns to Sherman Theatre
next month with his
heartwarming smash
storytelling hit 'WOT? NO FISH!!'

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5624

Wales Dance Platform 2015
There has been a huge response from dance artists
to take part in the
third Wales Dance Platform, which
will be held in Cardiff and Newport this
summer.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5621

Llwyfan Dawns Cymru
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5620

NINE GREAT WELSH ACTRESSES TO
PERFORM IN NATIONAL THEATRE WALES’
'MOTHER
COURAGE AND HER CHILDREN'
THIS NEW, SOUTH WALES VALLEYS VERSION
BY HINTERLAND’S ED THOMAS OF BRECHT’S

CLASSIC PLAY WILL BE STAGED AT THE
MERTHYR LABOUR CLUB

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5619

The Other Room continues opening season
Cardiff’s first pub theatre, The Other Room,
continues opening season with
new
bilingual play

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5617

Tymor agoriadol ' The Other Room'
Theatr tafarn cyntaf Caerdydd The Other Room
yn parhau ei thymor agoriadol
gyda drama
ddwyieithog newydd

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5616

Bred in Heaven – The Road to Twickers yn y Theatr Newydd
Mae’r dilyniant i’r comedi poblogaidd Bred in Heaven o 2011
wedi cyrraedd
Bred in Heaven – The Road to Twickers yn y
Theatr Newydd

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5615

Bred in Heaven – The Road to Twickers at the New Theatre
The sequel to 2011’s smash hit Bred in Heaven has arrived
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5614

Iphigenia in Splott
Actress Sophie Melville stars in the World Premiere
of Gary Owen’s
Iphigenia in Splott Cardiff; by
Sherman Cymru

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5613

Dawns Ysbrydion - Edinburgh show & Wales tour
Theatr Genedlaethol Cymru, in association with
Galeri Caernarfon, are
pleased to announce a
new production that will be premiered at the

Edinburgh Fringe before embarking on a tour
of Wales later this year.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5612

Dawns Ysbrydion - Cyhoeddi sioe yng
Nghaeredin a thaith yng Nghymru

Mae Theatr Genedlaethol Cymru, mewn
cydweithrediad â Galeri Caernarfon, yn

falch o gyhoeddi cynhyrchiad newydd
fydd yn cael ei lwyfannu yng
Gwyl
Ymylol Caeredin, cyn teithio Cymru
yn hwyrach yn y flwyddyn.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5611

Cwmni theatr o Aberystwyth yn lawnsio drama
newydd gan ddarlithydd yn
Adran y Gyfraitha
Throseddeg
Y mae drama newydd o'r enw
To Kill a Machine gan ddarlithydd o Brifysgol

Aberystwyth, Dr Catrin Fflur Huws, wedi enill
cefnogaeth fyd-eang drwy
ymgyrch Kickstarter.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5610

New play about Alan Turing by Welsh playwright
receives worldwide support.
A new play
To Kill a Machine about Alan Turing, written by
a Welsh
playwright Catrin Fflur Huws has
received worldwide support from a

Kickstarter campaign.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5609

THE COMPLETE HISTORY OF COMEDY (abridged)
REDUCED SHAKESPEARE COMPANY in Miners
Institute BLACKWOOD

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5608

IVAN THE TERRIBLE
Live Broadcast from the Bolshoi Ballet, Moscow
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5607

Sex in Suburbia yn y Theatr Newydd
Noson wych allan a’r dyn perffaith
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5606

Sex in Suburbia at the New Theatre
A great night out about finding Mr. Right
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5605

"Story Writing Competition -
Machynlleth Comedy Festival

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5602

Hijinx Academy opens in west Wales
Are you, or do you know, a talented performer
with a learning disability
who is keen to
develop their acting skills?

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5601

National Dance Company Wales
returned to Aberystwyth Arts Centre
on Friday 24
April, 2015
with a new curated season of dance.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5600

ATTITUDE FESTIVAL / GWYL AGWEDD
A NEW ONE DAY FESTIVAL FOR MERTHYR TYDFIL
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5599

Sherman Cymru announces exciting
opportunities for new playwrights

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5598

NATIONAL THEATRE LIVE:
Arthur Miller’s A VIEW FROM THE BRIDGE

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5597

CIRQUE ÉLOIZE YN YMCHWILIO I GELFYDDYD CREADIGRWYDD YN EI SIOE NESAF,
CIRKOPOLIS CYMRYD RHAN YN Y CELFYDDYDAU
YN YSBRYDOLI STAFF ADMIRAL

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5596

Cardboard Citizens presents:
Benefit
Displacement, disability and sex addiction:
three interwoven stories from
characters on the
margins of society are explored in Cardboard
Citizens
most ambitious national tour to date
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5592

Programme of international performances
revealed for Hijinx Unity Festival
2015 in Cardiff
Today Hijinx announce a line up of inclusive and
disability artists from
the UK, Europe and Africa
who will come to perform at Hijinx Unity

Festival in Cardiff from 1-5 July 2015.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5591

Ar Waith Ar Daith
Wales Millennium Centre launches
artistic journey across Wales

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5590

Coreo Cymru ar y cyd â Theatr Iolo
a Syrcas Nofit State Comisiwn

Datblygu - Galw ar artistiaid
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5584

Coreo Cymru in partnership with
Theatr Iolo and Nofit State Circus

Development Commission -
Call to artists

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5583

Ballet Cymru present Cinderella
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5585

Chapter and Coreo Cymru get Lottery
funding from the Arts Council of Wales

Chapter and Coreo Cymru delighted to
secure Lottery funding from the Arts

Council of Wales to continue the
Creative Producer dance in Wales

programme for a further two years
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5582

Godspell – The Broadway Revival
In Concert yn y Theatr Newydd

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5587

Godspell – The Broadway Revival
In Concert at the New Theatre

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5586

THEATR BARA CAWS PRESENT
PUM CYNNIG I GYMRO

(Lit: FIVE CHANCES FOR A WELSHMAN)
by John Elwyn Jones, adapted for the
stage
by Dyfan Roberts
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5581

THEATR BARA CAWS YN CYFLWYNO
‘PUM CYNNIG I GYMRO’

– addasiad Dyfan Roberts
o lyfr John Elwyn Jones

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5580

Gaynor Lougher Bids Farewell to Hijinx
Company Founder moves on to freelance
projects after 3 decades at
inclusive
theatre company, Hijinx

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5579

EVERYMAN THEATRE PRESENTS SHAKESPEARE'S
 MEASURE FOR MEASURE -
A DARK, HILARIOUS
and THOUGHT PROVOKING COMEDY.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5578

The Reduced Shakespeare Company -
The Complete History of Comedy

The Complete History of Comedy (abridged) covers
comedy through the ages,
from Aristophanes and
 Shakespeare to Vaudeville and Charlie Chaplin.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5577

MUSIC THEATRE WALES’ RED LETTER DAY:
AWARD-WINNING PRODUCTIONS OF THE TRIAL
AND GREEK OPEN SIMULTANEOUSLY IN
GERMANY AND SOUTH KOREA
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5576

You Have To Be Mad To Work Here
Performer Turns Own Alcoholism and
Depression into Comedy.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5575

NATIONAL THEATRE WALES PRESENTS
FIVE EPIC SHOWS FOR ITS FIFTH SEASON

THE COMPANY WILL REUNITE WITH WELSH
 HEAVYWEIGHTS INCLUDING MIKE PEARSON
&
MIKE BROOKES, GRUFF RHYS, TIM PRICE
& MARC REES

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5574

The New Theatre announces four
exciting new shows NOW ON SALE

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5572

‘CRITICS ABER’ - CWMNI THEATR ARAD GOCH
SETS UP A NEW COMMUNITY OF THEATRE

CRITICS IN ABERYSTWYTH
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5571

‘CRITICS ABER’ - CWMNI THEATR ARAD GOCH
YN SEFYDLU CYMUNED NEWYDD O

ADOLYGWYR THEATR YN ABERYSTWYTH
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5570

'The Dying of Today' at Porters , Cardiff
Cardiff’s first pub theatre The Other Room
continues ‘Life in Close-Up’
season with
Howard Barker’s The Dying of Today

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5569

Ken Skates AM, Deputy Minister for Culture
on his first official visit to
Chapter
Chapter were delighted this week to welcome
the Deputy Minister for
Culture, Ken Skates AM
on his first official visit to the arts centre.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5559

NATIONAL THEATRE WALES WILL ANNOUNCE
ITS 5th SEASON; WITH A SERIES
OF DIGITAL MESSAGES
AUDIENCES OLD AND NEW ARE INVITED TO SIGN UP
TO RECEIVE EXCLUSIVE NEWS
ABOUT FIVE, EPIC,
 FORTHCOMING PRODUCTIONS - ONE EVERY
WEEKDAY NEXT WEEK,
SENT TO THEIR PHONES
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5566

FLYING COW: SIOE DDAWNS I BLANT
Ym mis Mawrth daw’r cwmni o’r Iseldiroedd
De Stilte â’i sioe glyfar a
doniol Flying Cow
i theatrau ar draws Cymru.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5565

FLYING COW: DANCE SHOW FOR CHILDREN
Dutch company De Stilte brings their clever
and funny show Flying Cow to
theatres
across Wales in March

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5564

DARK VANILLA JUNGLE
An acclaimed one woman show dealing with
the issue of young girls being
groomed for sex
opens at Chapter Arts Centre next week.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5567

TRANSLATIONS BY BRIAN FRIEL
A new production directed by Lizzie Fitzpatrick
at Llanover Hall, Cardiff

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5558

Theatre versus Oppression present INSIDE OUT
An applied theatre project working with
ex-offenders and homeless people.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5554

GRAV -
A one man show about rugby legend
Ray Gravell
At Theatr Mwldan, Aberteifi | Cardigan

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5549

NATIONAL DANCE COMPANY WALES -
MEDIA STATEMENT

Gustavo Ramírez Sansano unable to
take up position of Artistic
Director
at National Dance Company Wales.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5548

Wales dance Platform - call for submissions
The call has gone out to Wales independent
dance artists for submission
for the third
Wales dance Platform which this year will be
spread out
between Cardiff and Newport.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5547

NATIONAL DANCE COMPANY WALES LAUNCHES
NEW SPRING SEASON WITH UK COMPANY

PREMIERE OF ACCLAIMED WORK BY JOHAN INGER
TRIPLE BILL OF INTERNATIONAL CHOREOGRAPHY
TO TOUR TO SERIES OF WELSH
VENUES
THROUGHOUT SPRING 2015

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5545

Dance Touring Partnership and Sherman Theatre
bring Ultima Vez’s What the
Body Does Not
Remember to the Dance House, Wales
Millennium Centre

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5544

Winners of the Wales Theatre Awards 2015
and the launch of the Wales
Critics Fund

WELSH National Opera picked up four awards
in the Wales Theatre Awards at
a starry
awards show at Cardiff’s Sherman Theatre
on January 31st.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5543

Award for Best Director for Music
Theatre Wales at Wales Theatre Awards

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5542

THE ROYAL BED by SIÔN EIRIAN
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5538

Calling all Time Travellers!
Run Ragged present an exhilarating
dance to
the music of time for all ages.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5535

Cwmni Pendraw yn cyflwyno "Mr Bulkeley
o'r Brynddu" yn Ucheldre Caergybi

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5532

Theatre Centre commemorate 100 years
since First World War with new show

The Muddy Choir
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5531

OES RHAID I MI DDEFFRO?
CYNHYRCHIAD NEWYDD ARAD GOCH

Eddie Ladd a’i choreograffi cyfoes a cherddoriaeth
gwerin o’r 18fed
Ganrif – Arad Goch yn torri tir
newydd ym maes theatr i blant yng Nghymru.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5530

DO I HAVE TO WAKE UP?
ARAD GOCH’S LATEST PRODUCTION

Eddie Ladd and her contemporary choreography
mixed with traditional Welsh
music from the 18th
Century – Arad Goch introduces a brand new
concept to
the world of children’s theatre in Wales.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5529

University Arts Centre recognised
in double opera award nomination.

Staff at Swansea University’s Taliesin Arts Centre
are celebrating the
success of last year’s Under Milk
Wood: an opera with nominations from 2
prestigious
awards events.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5528

The Business of Murder yn y Theatr Newydd
Stori dditectif gan Richard Harris
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5527

The Business of Murder at the New Theatre
A crime thriller from the pen of Richard Harris
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5526

Summer 2014 sell-out ‘Beneath the streets’,
co-produced by Hijinx Theatre
and Punch-
drunk Enrichment, is nominated for a
Wales Theatre Award 2015

The immersive theatre show featuring a
large cast of disabled and
non-disabled
actors is up for Best Production in the
English Language
category at Wales
Theatre Awards.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5525

Gwobrau Theatr Cymru 2015
RHESTRAU BYRION YN CAEL EU CYHOEDDI
I DDATHLU THEATR, OPERA A DAWNS YNG

NGHYMRU
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5524

Wales Theatre Awards 2015
SHORTLISTS ANNOUNCED FOR THE
CELEBRATION OF THEATRE, OPERA
AND DANCE IN
WALES
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5523

Cwmni Theatr Arad Goch i sefydlu cymuned
‘Adolygwyr Theatr Ifanc -
Aberystwyth’
Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn cynnig
cyfle gwych i bobl ifanc Ceredigion
ac
ardaloedd cyfagos, hyfforddiant am ddim
i’w datblygu i fod yn adolygwyr
theatr ifanc
yn ardal Aberystwyth

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5522

Cwmni Theatr Arad Goch to set up
'Young Theatre Critics – Aberystwyth’

Cwmni Theatr Arad Goch are offering young
people from Ceredigion and the
surrounding
areas, a fantastic opportunity:--- a free
bilingual workshop to
train young people
in how to become theatre critics.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5521

The Forsythe Sisters
A new ghostly, musical, chiller from
the makers of The Bloody Ballad.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5519

Ysgolion Awen - hyfforddiant anturiaethus
mewn celfyddydau awyr agored i

ymarferwyr creadigol yng Nghymru.
Ar Waith, Ar Daith Siwrnai hudolus
o chwedlau Cymru.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5517

Awen Schools – adventurous training
in outdoor arts for creative

practitioners in Wales.
Ar Waith, Ar Daith A Journey
of Welsh myth and magic.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5516

Invertigo presents the UK Tour and
English premiere of Y Twr (The
Tower)
Award-winning Invertigo Theatre Company
reunites the critically-acclaimed
team
behind their 2013 sell-out production of
Saer Doliau / Doll Mender at
the Finborough
Theatre, to present another of Gwenlyn Parry’s
timeless
modern classics - Y Twr (The Tower).
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5515

TREASURE ISLAND screening from
The Olivier Theatre at Theatr Mwldan, Cardigan
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5514

Margam - India Dance Wales
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5513

The Forsythe Sisters
A new ghostly, musical, chiller
from the makers of The Bloody Ballad.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5509

KELLY JONES ANNOUNCED WINNER OF
WALES DRAMA AWARD 2014

The announcement was made by Faith Penhale
and
John McGrath at the award ceremony in
BBC Cymru Wales’ Roath Lock drama
studios,
Cardiff Bay.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5501

Season Launch - February – August 2015,
Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr Genedlaethol Cymru announce the
artistic
programme for Feb – Aug 2015.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5493

Theatr Genedlaethol Cymru Cyhoeddi Rhaglen
Artistig Chwefror – Awst 2015

Heddiw, mae Theatr Genedlaethol Cymru yn
falch o gyhoeddi y rhaglen
artistig ar gyfer
Chwefror – Awst 2015.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5492

MOUSETRAP INJECTS EXTRA HALF
A MILLION £’s FOR ARTS IN WALES!

Up to a half a million pounds will be available to Welsh
arts
organisations to make a real uplift in the artistic
life in Wales in the
next two years, said Mathew
Prichard, Chair of the Colwinston
Charitable Trust.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5489

NATIONAL THEATRE WALES BRINGS ITS BIG
DEMOCRACY PROJECT TO SOUTH WALES

THREE-YEAR PROJECT AIMS TO HELP
COMMUNITIES IN WALES RE-ENGAGE WITH
THE
DEMOCRATIC PROCESS
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5488

Brazilian Dance in Wales - Corpo in Context
An exclusive feature article by Jenny March
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5486

Adroddiad effaith yn datgelu llwyddiant
adfywio diwylliannol Canolfan

Mileniwm Cymru yn ei degfed flwyddyn
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5485

Impact report reveals cultural regeneration
success story of Wales
Millennium Centre
in its 10th year

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5484

Nt Live & DV8 Physical Theatre present… JOHN
Internationally renowned DV8 Physical Theatre
bring their powerful new
co-production JOHN
to the National Theatre.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5483

Iesu! gan Aled Jones Williams
Perfformiad gan fyfyrwyr y drydedd flwyddyn
BA Drama ac Astudiaethau
Theatr, Adran
Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu,
Prifysgol Aberystwyth.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5481

PLYING BURTON wins BAFTA
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5477

One woman show takes Afan Valley actress back ‘home’
This December, actress Susan Kingman will take her
semi-auto-biographical,
one woman show I’ll Be There,
Now… on tour to Cardiff, Merthyr and
Swansea.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5476

NATIONAL DANCE COMPANY WALES APPONTS
NEW ARTISTIC DIRECTOR AND CHIEF

EXECUTIVE MARKING REBIRTH OF WALES’
FLAGSHIP DANCE COMPANY

GUSTAVO RAMÍREZ SANSANO ANNOUNCED AS
ARTISTIC DIRECTOR WITH PAUL KAYNES AS

CHIEF EXECUTIVE IN NEW CREATIVE PARTNERSHIP
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5472

CWMNI THEATR ARAD GOCH ANNOUNCES
BRAND NEW ENGLISH LANGUAGE PRODUCTION
 AS WALES CELEBRATES DYLAN THOMAS’
 100TH BIRTHDAY.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5457

CWMNI THEATR ARAD GOCH YN CYHOEDDI
 CYNHYRCHIAD NEWYDD AR DDIWRNOD
PEN-BLWYDD DYLAN THOMAS
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5456

The New Theatre announces NINE
 exciting new shows for 2015
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5455

Bedroom Troubles…
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5444

SXTO – CWMNI THEATR ARAD GOCH RESPONDS
TO THE INCREASING PROBLEMS FACING

YOUNG PEOPLE
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5443

SXTO – CWMNI THEATR ARAD GOCH YN YMATEB
I’R BROBLEM GYNYDDOL O SXTO

YMHLITH YR IFANC
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5442

Bread and Goose present Lost in the Neuron Forest
at Aberystwyth Arts
Centre
Funfairs and sea air, first meetings and fond
farewells: but the memories
are fading fast.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5441

RHAMANT Y DDAWNS O FARSELONA!
Mae’r cwmni dawns o fri rhyngwladol Mar
Gómez yn dod i theatrau yn
Abertawe,
Casnewydd a Threorci fel rhan o fenter
i ddod â rhaglen ddawns
ddisglair o fri
rhyngwladol i Gymru.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5439

DANCE ROMANCE FROM BARCELONA!
Internationally renowned dance company
Mar Gómez is coming to theatres in

Swansea, Newport and Treorchy as part
of a programming initiative to bring
high
quality international dance into Wales.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5438

The Future For Beginners on tour ...
Award-winning Welsh off-beat comedy
drama with music

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5436

Theatr Genedlaethol Cymru : Chwalfa
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5435

Datganiad Theatr Genedlaethol Cymru: Chwalfa
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5434

Hummadruz Youth Theatre and
Circus at Aberystwyth Arts Centre

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5430

Forest Forge present a new play by
award winning writer Kaite O’Reilly –

Woman of Flowers at Aberystwyth Arts Centre
New play specially written for RADA trained
actress Sophie Stone who is
Deaf
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5429

Hijinx and Sherman INC Youth Theatre
get Stuck in the Mud

A magical dance show recreated especially
for Wales Millenium Centre has
grown from
a collaboration between 3 Welsh companies
and disabled
dance specialists, GDance.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5364

One Flew Over the Cuckoo’s Nest
yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Medi

Y cwmni theatr teithiol arloesol, Footsbarn,
yn dod ag addasiad llwyfan
unigryw o
One Flew Over the Cuckoo’s Nest i Gaerdydd

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5363

One Flew Over the Cuckoo’s Nest
at Wales Millennium Centre

Leading travelling theatre company, Footsbarn,
bring unique stage
adaptation of One Flew Over
the Cuckoo’s Nest --- to Cardiff

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5362

Getting your leg over has never been so hard!
Comedy drama Wendy Hoose: modern flirting,
dating apps and love in all the
wrong places
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5360

Romeo & Juliet
(like you’ve never seen or heard before)

Adamsdown Arts Association presents…
ROMEO & JULIET MASH UP

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5359

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5356

National Youth Dance Wales in Cardiff and Mold
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5355

India Dance Wales announce Shiva’s Navarasa
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5343

NATIONAL DANCE COMPANY WALES TRAILBLAZING
IN DEVELOPMENT OF YOUNG DANCE
TALENT IN WALES
COMPANY PRESENTS REDESIGNED DEVELOPMENT
COURSE PROVIDING 20
ASPIRING DANCERS WITH
UNPRECEDENTED WEEK-LONG ACCESS TO PROFESSIONAL
DANCE
ENVIRONMENT, PREPARING HOME GROWN TALENT
FOR RIGOURS OF PROFESSIONAL DANCE
TRAINING
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5342

Y Gêm....
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5341

Young Argentinean musician comes to
Aberystwyth & Cardiff to find his
ancestors
Musician, Agustín Araneda Rogers who lives in
La Plata, 50 km south of
Buenos Aires, is travelling
in Wales with members of his family on his
first trip
to Europe to rediscover his Welsh ancestry.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5340

WALES DRAMA AWARD
BBC Cymru Wales and National Theatre Wales,
in partnership with BBC
Writersroom, are inviting
submissions for the second, prestigious £10,000

Wales Drama Award.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5339

liveartshow and Wales Millennium Centre
present The Future For Beginners

Frequent collaborators with National Theatre Wales
and Welsh National
Opera, this innovative and wildly
experimental company of writers,
composers,
 choreographers and directors, considers the
choices we make as a
couple and our plans for
old age.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5337

NATIONAL THEATRE WALES ANNOUNCES
THE BIG DEMOCRACY PROJECT

THREE-YEAR PROJECT AIMS TO HELP COMMUNITIES
IN WALES RE-ENGAGE WITH THE
DEMOCRATIC PROCESS
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5336

Welsh drama gets Mandarin premiere performance
Wales-based theatre director Phillip Zarrilli—
designated ‘guest director’
for this year’s Taipei
Arts Festival—to direct the Mandarin premiere of

award-winning contemporary playwright Kaite
O'Reilly's the 9 fridas

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5331

Passionate about performing?
Sherman Cymru re-launches new Youth Theatre

and launches drama group for over 18s
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5328

One of Welsh theatre company Earthfall’s
best loved shows, At Swim, Two
Boys,
has been transformed into a new film

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5322

Cirquit Productions presents:
Square Peg Contemporary Circus’ Rime
at
Aberystwyth Arts Centre
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5321

Illyria present Macbeth at Aberystwyth Arts Centre
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5320

Snoutology for Beginners
Inclusive theatre makers, Hijinx Theatre,
bring barking mad dog show to
the former
Veterinary College, Summerhall in Edinburgh

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5319

Dancers get Stuck in the Mud in Swansea
Taliesin’s Dance Days festival – Swansea’s
festival of dance in unexpected
places.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5312

“Arcadia”, The Perfect Marriage of
Ideas and High Comedy.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5313

Rachel O’Riordan announces her first season
as Artistic Director of
Sherman Cymru.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5306

NATIONAL THEATRE WALES’ THE GATHERING/
YR HELFA TO EXPLORE A YEAR’S CYCLE

OF SHEEP FARMING IN SNOWDONIA
National Theatre Wales’ next production will be
a powerful exploration of
the annual cycle of
sheep-farming. The Gathering/Yr Helfa is the

culmination of three years’ observation of life
at Hafod Y Llan, a working
hill farm managed by
the National Trust, at the foothills of Snowdon.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5305

Laura Simms: A Theatre of Wild Mercy
Laura Simms is a foremost American storyteller
who was described by the
New York Times as:
'A major force in the revival of storytelling in
America.'

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5299

Troi’r Anweledig yn weladwy
Yn dilyn ymateb “anhygoel” yn yr Eisteddfod Genedlaethol
y llynedd, mae
monolog bwerus a dirdynnol gan yr awdur
Aled John Williams yn mynd ar
daith o gwmpas Cymru.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5298

Nid hwyl yw pob Pen-blwydd
Mae Pen-blwydd Poenus Pete, a ysgrifennwyd
gan Gary, yn gynhyrchiad comedi
yn yr iaith
Gymraeg wedi ei anelu at deuluoedd.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5295

Pitch3 Commissions on Radio Cardiff
Cardiff’s unique arts & culture programme
celebrates three years on air
with
specially commissioned new writing.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5290

GRITTY NEW PLAY TO PREMIERE IN NEWPORT
A suspense thriller that stars local, professional
actors and that will be
Young Dog Productions'
first theatre project since being founded.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5289

Transatlantic Partnership goes Beyond the Body
Cardiff based dance company create performance
with Hollywood Award
winning cameraman

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5281

Dechrau chwilio am berfformwyr ifanc i gymryd
rhan yn Lord of the Flies
gan Matthew Bourne
wrth gyhoeddi dyddiadau gweithdai

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5277

Search begins to find young performers
to star in Matthew Bourne’s Lord of

the Flies as workshop dates announced
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5276

Free Parkour dance workshops for the over 50s
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5275

MORDAITH ANHYGOEL MADOG –
TAITH FWYAF ERIOED CWMNI THEATR
ARAD GOCH I
BLANT A THEULUOEDD CYMRU!

Oeddech chi’n gwybod mai Cymro ac nid
Columbus ddarganfyddodd America?!

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5274

MORDAITH ANHYGOEL MADOG – CWMNI THEATR
ARAD GOCH’S BIGGEST EVER PRODUCTION

FOR CHILDREN AND FAMILIES!
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5273

One Man, Two Guvnors at the New Theatre
The National Theatre’s Award Winning Comedy
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5270

Swanasea Grand Theatre restoration
stage one completed

Thanks to Swansea Grand Theatre patrons,
the first major stage of
restoration is completed!
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5266

WYE, OH! WYE
A Most Theatrical and Musical Community
Celebration of the Famous Wye Tour

Produced by OperaPlayhouse
in collaboration with Chepstow Museum

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5263

Earthfall to offer three Performer Apprenticeships
in the run up to their
25th Anniversary.
Earthfall are offering three final year students/
recent graduates the
opportunity to join the
company as part of their apprenticeship scheme

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5260

Y Negesydd by Caryl Lewis
Theatr Genedlaethol Cymru, in
partnership with Theatr Felinfach

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5258

Y Negesydd gan Caryl Lewis
Theatr Genedlaethol Cymru,
mewn partneriaeth â Theatr Felinfach

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5257

The Crow and the Canary,
the lost fairy tale of Dylan Thomas

A unique collaboration of mash up folk music
and west Welsh songs with
Ceri Owen Jones
and Elsa Davies, and a cauldron of stories by
stori-writer and
visual artist Peter Stevenson.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5253

Equus - Peter Shaffer’s award winning classic.
Everyman Theatre Cardiff is following up on
the incredible success of its
recent sell-out
production of Thornton Wilder’s Our Town
with Peter
Shaffer’s award winning classic, Equus.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5251

FESTIVAL NO.6 ANNOUNCES FIRST
ARTS AND CULTURE LINE-UP

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5249

Verve 2014
National Dance Company Wales’
home has some Verve!

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5243

WEEK OF PINES & THE SAME FLAME
AN OUTSTANDING DOUBLE BILL
OF NEW WELSH DANCE

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5241

Y Negesydd: Theatr Genedlaethol Cymru
Theatr Genedlaethol Cymru yn cychwyn cyfnod
preswyl yn ardal Dyffryn Aeron
wrth baratoi
cynhyrchiad nesaf y cwmni, Y Negesydd.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5239

Y Negesydd: Theatr Genedlaethol Cymru
begin residency in Felinfach

Theatr Genedlaethol Cymru has begun its first
residency in the Vale of
Aeron whilst preparing
the company’s next production, Y Negesydd.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5238

Run Amok Theatre Company Presents:
Ed Thomas’s Flowers of the Dead Red Sea

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5231

Paines Plough, Clwyd Theatr Cymru
and Sherman Cymru produces Welsh

playwright Sam Burns’ story set in Swansea
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5232

Hapus Dyrfa
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5230

Happy Days at the New Theatre
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5229

DANCE ROADS OPEN PROCESS ON TOUR
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5225

Wales Millennium Centre to present
exceptional dance adaptation of
Lord of
the Flies

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5221

Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno
addasiad dawns rhagorol o
Lord of the
Flies

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5222

A REGULAR LITTLE HOUDINI -
Swansea Grand Theatre (Arts Wing)

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5224

The Wardens present Noises Off
at Aberystwyth Arts Centre

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5233

Arts Council of Wales and Wales
Millennium Centre announce
exciting new
internship scheme

Applications are now open for
two twelve month, paid internships
funded by
the Arts Council of Wales.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5226

Encore Dance at Theatr Mwldan
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5215

MUSIC THEATRE WALES TO PRESENT BRAND NEW OPERA
BY PHILIP GLASS TO TOUR WALES AND ENGLAND
THE TRIAL – Based on the novel by Franz Kafka,
Libretto by Christopher Hampton
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5209

ENGLISH WAR POETS PERFORMED
IN AN ANCIENT WOODLAND

WELSH POET OWEN SHEERS WILL WRITE
THIS LARGE-SCALE, SITE-SPECIFIC

PRODUCTION, PERFORMED NEAR USK,
MONMOUTHSHIRE

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5203

THE FORTY gan/by Howard Barker
The Forty comprises forty short plays
written by the internationally
acclaimed
multi-media artist Howard Barker

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5202

Gwyl MAP 2014
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5200

It’s Dark Outside (The Perth
Theatre Company production)

Puppetry, mask, animation and live performance
are all expertly
intertwined by the superbly
talented Arielle Gray, Chris Isaacs and Tim

Watts in this grand epic western adventure.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5196

“Dylan Live” at PEN World Voices Festival
Dylan Thomas tribute show to travel to
New York’s most prestigious
festival for
the British Council’s Starless and Bible
Black programme

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5194

GWAHODD TRIGOLION LLEOL I GYMRYD
RHAN YN ‘DROS Y TOP’ - CYNHYRCHIAD NESAF

THEATR BARA CAWS
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5190

Not another discussion about New Writing
An informal opportunity for all working in the
Creative Industries to
discuss NEW writing

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5191

FIVE STAR DYLAN THOMAS DRAMA COMES TO NEWPORT
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5188

The Two Dylans: Dylan Thomas,
Bob Dylan and the Beat Generation

An Audio Visual Extravaganza, with discussions
readings by David Boucher,
Mike Jones, Jeff Towns
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5189

Canolfan Mileniwm Cymru i gyflwyno
arddangosfa ffotograffiaeth newydd sbon

Gan ddathlu 450 mlynedd ers geni Shakespeare,
Canolfan Mileniwm Cymru fydd

y lleoliad cyntaf i arddangos arddangosfa
deithiol newydd sbon o Amgueddfa

Victoria ac Albert, 'Shooting Shakespeare;
150 Years of Stage Photography’

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5185

Wales Millennium Centre to present brand new photography exhibition
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5184

CWMNI THEATR ARAD GOCH IS 25 YEARS OLD!
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5187

CWMNI THEATR ARAD GOCH YN 25 OED!
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5186

Antur yn yr Awyr Agored 2014 - {Antur Rhif 1}
Archwilio partneriaethau ar gyfer Celf yn yr Awyr Agored
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5183

The Great Outdoors Expedition 2014 - {Adventure No.1}
Exploring partnerships for Outdoor Arts
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5182

GWAHODD TRIGOLION LLEOL I GYMRYD RHAN
YN ‘DROS Y TOP’ - CYNHYRCHIAD NESAF

THEATR BARA CAWS
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5179

The world premiere of Under Milk Wood: an opera
Taliesin Arts Centre in co-production with
Le Chien qui chante (Montreal) &
Companion
Star (New York) and in association with
Welsh National Opera

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5175

Gwyl Agor Drysau 2014
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5169

Gwyl Agor Drysau – Opening Doors 2014
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5170

WELSH PREMIERE FOR HIT ORIGINAL
BRITISH MUSICAL 'MISS NIGHTINGALE'

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5164

Sherman Cymru wins Arts Category
at Cardiff Life Awards 2014

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5166

‘Wicked Words’
Young victims of bullying team up with hit
musical to raise awareness with
poetry
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5165

DYLAN THOMAS: CLOWN IN THE MOON
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5162

Grave Men Near Death
Aberystwyth Arts Centre presents
a brand new play by Terry Bailey

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5159

Sherman Cymru welcomes new
Artistic Director Rachel O’Riordan

The Board of Trustees of Sherman Cymru
would like to formally extend a
warm welcome
to new Artistic Director Rachel O’Riordan.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5158

marw geni tyfu / dead born grow
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5157

Roar Ensemble
in a co-production with
Sherman Cymru
presents Maudie’s
Rooms
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5155

Dogs Don’t Do Ballet
DOGS DON’T DO BALLET is based on the book
written by Anna Kemp and
illustrated by
Sara Ogilvie and was adapted by David Duffy
and Andrea
Sadler.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5154

‘The Game’ at Newport's Riverfront
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5152

RAW MATERIAL: LLAREGGUB REVISITED
NATIONAL THEATRE WALES mewn cyweithrediad
a/in collaboration with BBC
Cymru Wales

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5151

Preswyliad Theatr Genedlaethol Cymru yn Nyffryn Aeron
Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch iawn o gyhoedd
partneriaeth gyda
Theatr Felinfach ar gyfer eu cynhyrchiad
nesaf, Y Negesydd.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5150

Theatr Genedlaethol to hold residency in the Aeron Valley
Theatr Genedlaethol Cymru is proud to announce their
partnership with
Theatr Felinfach for their next
production, Y Negesydd.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5149

Cynhadledd ArtWorks Cymru - Mae archebu bellach ar agor!
Bydd ArtWorks Cymru yn cynnull y sector celfyddydau
cyfranogol yng Nghymru
am gyfnod o ddau ddiwrnod

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5144

PROJECT PRESENTATIONS.
As part of our forthcoming conference at
Llandrindod Wells
, ArtWorks Cymru is seeking
artists and commissioners to present
participatory projects from across Wales

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5147

ArtWorks Cymru Conference - BOOKING NOW OPEN!
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5145

Theatr Genedlaethol Cymru announces new
Associate Director
February 2014

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5143

Fabulous Beast Dance Theatre -
The Rite of Spring & Petrushka

Ground breaking dance that
incorporates classic Stravinsky

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5141

Róisín McBrinn leaves Sherman Cymru
Róisín McBrinn, Associate Director (English Language)
will be leaving
Sherman Cymru this month following a
successful 2 years in post.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5134

The Pity of War by Gwyn Edwards -
a new production from On The Edge

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5136

WHO CONTROLS THE DRONES IN MY SKY?
National Theatre Wales Assembly project
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5133

Clwyd Theatr Cymru presents Under Milk Wood
by Dylan Thomas at Swansea
Grand Theatre

A brand new production of Dylan Thomas'
superlative play for voices, Under

Milk Wood, directed by Terry Hands
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5130

Diwrnod Rhwydweithio ar gyfer Gweithwyr
Proffesiynol yn y Celfyddydau sy’n

Gweithio gyda Phobl Ifanc
Cyfle i archwilio’r potensial ar gyfer
Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid sy’n

cysylltu darparwyr ac ymarferwyr
celfyddydau ieuenctid ar draws Cymru.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5129

A Networking Day for Arts Professionals
Who Work with Young People

An opportunity to explore the potential for a
Youth Arts Network that
connects youth arts
providers and practitioners across Wales.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5128

marw geni tyfu / dead born grow
Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru &
Frantic Assembly / National Youth

Theatre of Wales & Frantic Assembly
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5127

U.Dance Cymru - Gogledd Cymru / North Wales
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5126

U.Dance Cymru - De Cymru / South Wales
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5125

Of Mice and Men' at Canolfan y Celfyddydau
Aberystwyth Arts Centre

"A guy needs somebody - to be near him. Don't make
no difference who the guy is, long's he's with you"

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5066

IT'S ALL CHILD'S PLAY!
Rhondda Cynon Taff Cultural Services has some
fantastic children's events coming up this season

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5062

NATIONAL THEATRE LIVE - CORIOLANUS
National Theatre Live will broadcast the Donmar
Warehouse's production of Coriolanus to Theatr Mwldan

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5060

MARK THOMAS - 100 Acts of Minor Dissent -
At Aberystwyth Arts Centre

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5059

The First Time Machine, presented by
Run Ragged Productions

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5058

Sherman Cymru starts to put its Paul Hamlyn Foundation
gift to work to engage with new audiences with the arts
Sherman Cymru is delighted to be one of five organisations
from across the UK to benefit from a unique gift from the
Paul Hamlyn Foundation, made last year as part of the
Foundation's 25th anniversary celebrations.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5049


CANOLFAN MILENIWM CYMRU YN PENODI ARWEINYDD
ARTISTIG O DDINAS DIWYLLIANT Y DU 2013 DERRY

Heddiw (9 Rhagfyr), cyhoeddodd Canolfan Mileniwm Cymru
fod Graeme Farrow, Rhaglennydd Gweithredol Dinas
 Diwylliant cyntaf y DU yn Derry~Londonderry wedi'i
benodi yn Gyfarwyddwr Artistig a Chreadigol.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5035

WALES MILLENNIUM CENTRE APPOINTS ARTISTIC
LEADER FROM DERRY 2013 UK CITY OF CULTURE

Wales Millennium Centre today (9 December) announced
the appointment of Graeme Farrow, Executive Programmer
for the first UK City of Culture in Derry~Londonderry as
its new Artistic & Creative Director.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5034

Sefydliad Garfield Weston yn cefnogi perfformiadau
am ddim yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

Mae Sefydliad Garfield Weston wedi dyfarnu arian grant i
Ganolfan Mileniwm Cymru er mwyn cefnogi'r gwaith o
gynllunio, hyrwyddo a ffrydio'n fyw berfformiadau
am ddim ar Lwyfan Glanfa.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5032

Garfield Weston Foundation supports free
performances at Wales Millennium Centre

The Garfield Weston Foundation has awarded a grant
to Wales Millennium Centre to support the programming,
promotion and live streaming of free performances
on the Glanfa Stage.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5031

The world premiere of Under Milk Wood: an opera
Taliesin Arts Centre in coproduction with Le Chien qui
chante (Montreal) & Companion Star (New York) and
in association with Welsh National Opera

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5030

Theatre Versus Oppresssion
Dr JS Hartley leads workshops in theatre methods
- not just for actors and directors

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5029


'Sgin ti Syniad?' film wins two awards
Theatr Genedlaethol Cymru and Galeri are very
pleased to announce the achievement of the
'Sgin ti Syniad?' group in the Media4Schools
awards this week.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5022

Ffilm Gymraeg a Gymunedol orau i griw 'Sgin ti Syniad?'
Mae Theatr Genedlaethol Cymru a Galeri yn falch
iawn o gyhoeddi llwyddiant criw 'Sgin ti Syniad?'
yng ngwobrau Media4Schools yr wythnos hon.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5021

Hijinx Star's Incredible Birthday Gift
What do you buy a young woman who has everything
she needs when it comes to a special birthday?
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5016

WALES & WEST UTILITIES CONNECT WITH NEWPORT
COMMUNITIES BY SUPPORTING YOUNG PROMOTERS
A new project to promote local talent and provide
valuable work
experience in the arts and entertainment industry for young people.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5014


Llanast! in Aberystwyth....
Gareth Miles' translation of Le Dieu du Carnage
by Yasmina Reza

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5008

Llanast! yn Aberystwyth....
Cyfieithiad Gareth Miles o Le Dieu du Carnage
gan Yasmina Reza

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5007

Welsh dates announced for
REDUCED SHAKESPEARE COMPANY

All 37 Plays in 97 Minutes! Now revised with the
same recycled jokes - just in a different order.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5006

Pridd
Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn falch
o gyhoeddi mai drama newydd
  gan Aled Jones Williams yw cynhyrchiad
nesaf y cwmni.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5002

Pridd...
Theatr Genedlaethol Cymru are pleased to announce
that a new play by Aled Jones Williams will be the
next company production.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=5001

Llanast! Gareth Miles' translation of
Le Dieu du Carnage by Yasmina Reza

By popular demand the company have decided
to resurrect the play, which will now tour
throughout Wales.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4999

Llanast! Cyfieithiad Gareth Miles o
Le Dieu du Carnage gan Yasmina Reza

Yn ystod mis Tachwedd eleni bydd Bara Caws yn teithio
cymunedau Cymru gyda'u cynhyrchiad o Llanast!,

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4998

Discover Dance Festival at The Riverfront
Joanna Young's engaging double bill is being
performed as part of the Discover Dance Festival
at The Riverfront Theatre.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4997

BalletBoyz at Taliesin Arts Centre
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4993

Chin Chin at the New Theatre
The Classic Parisian Bittersweet Comedy.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4991

Welsh Short Story Network

Mary-Ann Constantine, Maria Donovan, Matthew
Francis and John Lavin, reading their stories

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4989

Earthfall dance through the Chelsea Hotel,
with unique Augmented Reality APP

Check in to Chelsea Hotel - where every room
has a story to tell

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4988

Wasted by Kate Tempest
A Paines Plough, Birmingham Repertory
Theatre and Roundhouse production in
association with NSDF and Latitude Festival

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4987

Horrible Science at the New Theatre
A squishy science spectacular for all the family!
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4983

BIG HITS - A GETINTHEBACKOFTHEVAN PRODUCTION
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4982

'Dim Diolch' - Stori ryfeddol yr arwr anhunanol
A oes y fath beth ag anhunanoldeb pur,
ynteu hunan-les cudd ydyw?

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4981

'Dim Diolch' - Fran Wen
Remarkable tale of the selfless protagonist
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4980

Propeller presents 'Pocket Merchant'
at Aberystwyth Arts Centre

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4978

£5 for Tosca WHY WOULDN'T YOU WANT A TICKET?
You can see this opera for just £5 with WNO's Wrexham
Opera Trip - a really fantastic opportunity to see a
beautiful and emotional performance.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4976

Joey, the iconic equine star of the National Theatre's
production of War Horse makes his debut in Wales

Joey the life-size horse puppet, from the National Theatre's
internationally acclaimed production War Horse, made his
first appearance in Wales ahead of the Welsh premiere of
the production in June and July next year.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4974

THE HOUSE - A Comedy Thriller for Teenagers and Adults.
An award-winning puppet show comes to Llanover Hall,
supported by Arts Council of Wales' Night Out Scheme:

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4975

Join Legendary Actor Oliver Reed for
One Last Drink at The Riverfront Theatre.

join legendary hell-raiser Oliver Reed as he knocks
back a few drinks and shares his incredible life story

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4969

Kindertransport at the New Theatre
Kindertransport is a moving insight into the complex
 relationship between mothers and daughters and looks
at the bittersweet experience of every parent as they
try to teach their child to survive alone.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4968

Porter's and Actorsworkshop present...Rough Draught
'Rough Draught' - An opportunity to put pen to paper
and hear your words come to life.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4964

Dirty Protest Theatre to stage 2012 Wales Drama
Award winning play Parallel Lines

Welsh new writing company Dirty Protest Theatre
is to stage the inaugural Wales Drama Award winning
play, Parallel Lines.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4963

Space, Time, Machine & Monster;
A Literary Invasion of Science Fiction,
Fantasy and Horror

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4962

Penodi Cyfarwyddwr newydd i Ganolfan y
Celfyddydau Aberystwyth

Penodwyd Gareth Lloyd Roberts, Cynhyrchydd yng
 Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, i swydd
Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4961

New Director appointed for Aberystwyth Arts Centre
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4960


THE COMPLEAT FEMALE STAGE BEAUTY
A MAPPA MUNDI | THEATR MWLDAN CO-PRODUCTION
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4957

Welsh Theatre company portrays true account
of Human Trafficking on stage

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4953

Earthfall yn dawnsio drwy hanes y Chelsea Hotel,
gyda chymorth 'App' Realiti Estynedig unigryw

Galwch i mewn i'r Chelsea Hotel - lle mae gan bob
ystafell stori i'w hadrodd

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4951

MELLOW DRAMA TO MELODRAMA
Rhondda Cynon Taff Cultural Services
brand new act 8 Drama Season features
a brilliant comedy, a classic tragedy
and a brand new production from
National Theatre Wales.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4942

Jack the Ripper - A 21st Century Investigation at the Memo
On the 125th anniversary of these horrific murders,
can Jack the Ripper finally be identified?

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4938

Wales Millennium Centre in the running
for My Theatre Matters!
Most Welcoming Theatre Award

Wales Millennium Centre is up for public vote
in the My Theatre Matters! Most Welcoming
Award in association with Classic FM.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4939

Scots, "Britain" and the (so far) United Kingdom:
Constitutional Niceties.

The Centre for the Study of Media and Culture
in Small Nations research seminar:

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4934

DUDE LOOKS LIKE A LADY!
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4941

Shakespeare thriller at the Memo
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4940

Dic Edwards returns to playwriting
on the international stage...

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4945


Theatr ar raddfa fach sy'n sicr o wneud
argraff fawr yn Stiwdio Weston

Mae digon o sioeau i'r teulu ymysg rhaglen
hynod eclectig yr hydref hwn yn Stiwdio
Weston Canolfan Mileniwm Cymru

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4930

10 Years in the Making
3D Theatre Company tour Wales with
original Welsh language play

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4928

10 Mlynedd i gyrraedd y nôd
Cwmni Theatr 3D ar daith drwy
Gymru gyda drama Gymraeg wreiddiol

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4927

I'M WITH THE BAND
A Traverse Theatre Company and
Wales Millennium Centre co-production

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4926

I'll Be There Now in a Minute at Aberystwyth Arts Centre
THE LATEST COMEDY FROM THE TEAM BEHIND
WHOSE COAT IS THAT JACKET?

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4921

Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2013
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4922

Sherman Cymru adapts sharp, witty comedy for
its 40th anniversary celebration

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4915

New head for Gwanwyn arts programme for over-50s
A WELSH charity has appointed Emma Robinson to run
a Wales-wide arts festival and arts programme for over 50s.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4906

Music Theatre Wales - Breaking New Ground
in its 25th Anniversary Year

In its 25th anniversary year, Music Theatre Wales
has enjoyed a South Bank Sky Arts Award and an
Olivier Award nomination,  accolades that highlight
its position as a ground breaking pioneering company
in the world of contemporary opera.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4905

THE COMMITTEE MEETING
STARRING CHRIS CORCORAN AND ELIS JAMES
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4907

THEATR BARA CAWS PERFORM CYFAILL /
TE YN Y GRUG AT ABERYSTWYTH ARTS CENTRE

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4904

Ballet Cymru present TIR / CELTIC CONCERTO -
AN OUTSTANDING DOUBLE BILL OF NEW WELSH DANCE

Critics Circle Award winning company, Ballet Cymru,
  present an extraordinary double bill of new work
featuring some of Wales most outstanding artists.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4903

'TRANS-PLANTABLE LIVING ROOM
Trans-Plantable Living Room invites Cardiff
to create an edible living room in a community
planting and performance project.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4900

Rhannwch eich 'Ymateb' fel beirniad ar
faterion y celfyddydau

Gall beirniaid yn aml gyfrannu at lwyddiant digwyddiadau
 celfyddydol, ond gan fod blogio a'r defnydd o gyfryngau
cymdeithasol yn cynyddu, a yw swyddogaeth y beirniad
celfyddydol proffesiynol yn newid?

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4899

Share your 'Response' on arts issues
The FREE 'Response' workshops allow people
who are interested in arts to join the conversation
about arts criticism in Wales

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4898

WIZARD TEAM RETURN WITH NEW DRAMA
Two Welsh BAFTA-winning actors going head-to-head on
the same stage is always likely to make the sparks fly.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4893

DANDELION: a new play by Patrick Jones
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4894

Only Kids Aloud i ymweld â Cape Town y gwanwyn nesaf
Mae 70 o blant a phobl ifanc a gafodd eu dewis yn
 ddiweddar ar gyfer côr Canolfan Mileniwm Cymru/Only
Kids Aloud wedi cael cyfle i ganu gyda Cape Town
Opera yn Ne Affrica fis Ebrill nesaf

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4892

Only Kids Aloud to visit Cape Town next spring
70 youngsters, recently selected for Wales Millennium
Centre/Only Kids Aloud choir, have been invited to
sing with Cape Town Opera in South Africa next April,
during cultural celebrations to mark 20 years of
democracy in the Rainbow Nation

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4891

Melmoth the Wanderer
SAW meets Fawlty Towers on a dark, dark night!
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4888

Rhwng Dau Fyd (Between two worlds)
Cwrs Cyfarwyddo yn cyrraedd ei benllanw
yn Sherman Cymru

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4890

NATIONAL THEATRE WALES TO STAGE
FIRST PLAY BY RACHEL TREZISE

DYLAN THOMAS PRIZE-WINNING AUTHOR WRITES AUTOBIOGRAPHICAL
PLAY TONYPANDEMONIUM

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4884

Dead Born Grow
National Youth Theatre of Wales
with Frantic Assembly

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4883

World Premiere of 'Plunge' at Small World Theatre
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4881

HOW DO YOU BUILD A THEATRE IN JUST 3 WEEKS?
THE RECYCLABLE THEATRE TAKES SHAPE
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4880

Company of Sirens presents 'Troyanne'
Company of Sirens presents a stripped down
bare bones production of leading Welsh writer
Ian Rowlands new drama Troyanne. A deeply
Poetic cry for sanity for a nation ruled by the gun.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4878

World Premiere of 'Plunge' at Small World Theatre
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4881

'Tea with Mamgu'
A story of Family, Friends and Failing Memories
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4875

New season unveiled at Blackwood Miners' Institute!

Caerphilly county borough's leading arts and
entertainment venue Blackwood Miners' Institute
has unveiled its new season.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4867

The Audience
Theatr Mwldan, Cardigan, announces additional
Encore Screenings of National Theatre's record
breaking show starring Helen Mirren

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4863

National Youth Dance Wales and guests
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4856

UN CYFLE YN UNIG! / LAST CHANCE!
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4855

International support for Welsh drama!
New publication is a notable milestone in
the history of Welsh-language drama.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4849

Y ddrama Gymraeg yn cael cefnogaeth ryngwladol!
Cyhoeddiad newydd sy'n garreg filltir nodedig yn hanes
y ddrama Gymraeg.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4848

DANCE ROADS OPEN PROCESS BEGINS ITS JOURNEY
This week the first ever DROP survey was circulated
to dance organisations and venues across Europe
to identify cross-border networks supporting
choreographic development in Europe.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4846

REBOOT (Cymraeg)
Cyfleoedd Datblygu Proffesiynol REBOOT
yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4839

REBOOT
Professional Development Opportunities
at Wales Millennium Centre
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4838


The Day we Realised the World was an Oyster
A new experimental dance work by Chloe Loftus Dance
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4829


LIVEARTSHOW presents
THE FUTURE FOR BEGINNERS
- WORLD PREMIERE

A musical journey about a couple who have
future-proofed their future

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4822

Cynhyrchiad Unigryw o Glasur Yn Agor Mewn Wythnos
Union wythnos i heddiw fe fydd un o glasuron Saunders
 Lewis yn agor, a hynny ar safle hudolus hanesyddol
ym Meirionydd.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4814

Theatr Mwldan, Cardigan, announces
additional Encore Screenings
of National Theatres record breaking
show starring Helen Mirren

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4813

Take Part in Connections 2014
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4811

Young People to showcase Poetic Manifesto for Wales
As part of a ground-breaking new project led by
Literature Wales, over 200 young people have
created their own poetic manifestos for Wales.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4806


Arad Goch's NEW RESIDENT ARTIST -
LEA HELYGAIN ADAMS
Arad Goch is very pleased to announce that
Lea Helygain Adams, a 22 year old print maker
and painter has been chosen to be our third
Resident Artist at Canolfan Arad Goch,
Aberystwyth.
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4803


Family friendly theatre at Chepstow Castle
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4784


I'M WITH THE BAND, BY TIM PRICE
TRAVERSE THEATRE ANNOUNCES CO-PRODUCTION
WITH WALES MILLENNIUM CENTRE

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4781

Listening to Water / Gwrando ar y Dwr
An ongoing creative dialogue between
three women attempting to harness
the intangible qualities of the out there.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4775

Gwyl DiY / DiY Festival
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4771

Roy Campbell-Moore resigns..
Statement from the National Dance Company Wales
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4757

Theatr Genedlaethol Invests In Two Communities
Two Communities, Two Locations, One Story
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4753

Theatr Genedlaethol yn Buddsoddi Mewn Dwy Gymuned
Dwy Gymuned, Dau Leoliad, Un Stori
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4752

Sherman Cymru receives major award
from Paul Hamlyn Foundation

to develop audiences and reach parts
of the community that are not
currently attending live art performances

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4745

Y Theatr Newydd yn gosod lifft ar gyfer pobl anabl
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4749

New Theatre installs dedicated lift
for disabled theatregoers

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4748

Listening to Water / Gwrando 'i'r Ddwr
Mid-Wales based arts collective PIP
(Performance-In-Practice)

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4739

'Response'
A series of critical conversations...
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4737

The Park and Dare Theatre
continues its Centenary Celebrations

A spectacular journey through its 100 year history
with an exhilarating production, Flights of Fancy/
Hedfa'r Dychymyg.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4730

New Welsh dance work tests limits of young and old
A new, unique work by Cardiff-based dance company,
Striking Attitudes

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4705

Sherman Cymru Director moving on
Sherman Cymru Director, Chris Ricketts, has indicated his
intention to step down from his post in order to pursue
new interests in the performing arts sector.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4720

Tim Baker celebrates securing the rights to adapt
"SKY HAWK", the award-winning novel by Gill Lewis.

Tim Baker, Associate Director of Clwyd Theatr Cymru,
has succeeded in obtaining the rights to adapt Gill
Lewis' novel Sky Hawk for the stage, as a musical
for young people.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4713

Ballet Cymru yn cyflwyno Romeo a Juliet....
Un o gwmnïau arobryn Gwobr y Critics Circle,
Ballet Cymru, yn cyflwyno addasiad rhyfeddol
o gampwaith Shakespeare, "Romeo a Juliet".

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4711

Ballet Cymru present Romeo & Juliet....
Critics Circle Award winning company,
Ballet Cymru, present an extraordinary
adaptation of Shakespeare's masterpiece
"Romeo a Juliet".

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4710

Performance poet Martin Daws announced as
new Young People's Laureate for Wales

Literature Wales has announced the appointment
of award-winning live performer and poet
Martin Daws as the new Young People's
Laureate for Wales, 2013-2015.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4706

New Welsh dance work tests limits of young and old
A new and unique work by Cardiff-based
dance company, Striking Attitudes

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4705

Each Peach Pear Plum
Adapted from the popular book by
Janet and Allan Ahlberg,
Each Peach Pear Plum is a game of "I Spy"
for little ones and their families.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4704

British Council Wales proudly presents
the Wales International Young Artist Award #WIYAA.

the Wales International Young Artist Award aims to identify
a new pool of young talent across the creative sectors

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4701

A Small Spit of Land
"What rhymes with Splott? What
put the horror in Tremorfa?"

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4703

Arad Goch take show to Russia
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4691

BLE MAE'R DAIL YN HEDFAN - KING FESTIVAL RWSIA!
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4690

MUSIC THEATRE WALES NOMINATED
FOR AN OLIVIER AWARD
FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN OPERA

The nomination is for their productions of
two one-act operas, In the Locked Room by
Welsh composer Huw Watkins and Scots
composer Stuart MacRae's Ghost Patrol

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4684

Ynys Gwydr: Island of Glass - A Community Opera
A tale of arson, abduction and the fall of a royal court,
Ynys Gwydr: Island of Glass is a gripping account of
Merthyr's turbulent early medieval past

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4681

Investment helps West Wales arts centre expand
A not-for-profit arts centre in West Wales has
increased its turnover, expanded its workforce
and developed a new digital cinema screen
after a major expansion last year.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4673

NEW WRITER IN RESIDENCE MOVES IN AT
ABERYSTWYTH ARTS CENTRE

Rhian Edwards has recently taken up her post
as Aberystwyth Arts Centre's first Writer in
Residence, as part of a project
supported by Literature Wales, HAUL and Aberystwyth
University's School of English and Creative Writing.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4666

Lilies on the Land
'Lilies on the Land' by the Lion's part, pays tribute to
the Women's Land Army of the Second World War.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4667

WAKING EXPLOITS PRESENT WELSH PREMIERE OF
DENNIS KELLY'S DARKLY COMIC PLAY LOVE AND MONEY

Welsh company Waking Exploits return with
Love and Money, Dennis Kelly's (Utopia, Matilda
the Musical, Pulling) investigation into debt and desire.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4662

Llenyddiaeth Cymru yn dyfarnu
£81,000 mewn
Ysgoloriaethau i Awduron

Mae saith ar hugain o awduron wedi derbyn
Ysgoloriaethau i Awduron
Llenyddiaeth Cymru 2013, sef y nifer uchaf
o Ysgoloriaethau a ddyfarnwyd erioed.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4659

Literature Wales Awards £81,000 in Writers' Bursaries
A record number of Writers' Bursaries have been
awarded by Literature Wales this year; 27 writers
receiving a 2013/2014 award.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4657

Cardiff Theatre Company to recreate Shakespeare's
world in a theatre experience like no other

Inspired by the life of William Shakespeare, this
newly commissioned play by D J Britton is based
on what his thoughts, memories and imaginings
may have been to shape his plays.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4655

MUSIC THEATRE WALES AND SCOTTISH OPERA
WIN SOUTH BANK SHOW SKY ARTS AWARD FOR
OPERA WITH STUART MACRAE'S GHOST PATROL

Music Theatre Wales and Scottish Opera have
won the prestigious South Bank Show Sky Arts
Award for their co-production of Scottish
composer Stuart MacRae's gripping one-act
opera Ghost Patrol.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4654

Moorland Primary School welcomes the
funniest Circus to Cardiff.

The show is being organised by pupils from
Moorland Primary School, who have been
chosen to work with the Night Out scheme
from Arts Council of Wales.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4650

CHILDRENS LAUREATE TO BE NEW SAVOY PATRON
Julia Donaldson, the Children's Laureate and popular
 author, has agreed to be a Patron of Monmouth's
Savoy Theatre.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4645

New dance partnership
Development Commissions announced

Coreo Cymru, Creative Dance Producer, Wales and
National Theatre Wales announce the successful
  candidates for their new partnership programme,
 Development Commissions

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4638

A chance to headline your views!
If you're a keen theatre-goer whose opinion
could steal the show, a new arts critiquing
scheme could help you to get your voice heard.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4637

New Inclusive Youth Theatre Group at Sherman Cymru
Sherman Cymru will be launching a new inclusive youth
theatre group for young people aged 15-18 years old.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4636

NATIONAL THEATRE WALES PREPARES
FOR ITS INTERNATIONAL DEBUT

TICKETS GO ON SALE FOR
THE OPPORTUNITY OF EFFICIENCY -
A CO-PRODUCTION WITH
THE NEW NATIONAL THEATRE, TOKYO

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4635

MUSIC THEATRE WALES AND SCOTTISH OPERA JOINTLY
NOMINATED FOR SOUTH BANK SHOW SKY ARTS AWARD

Music Theatre Wales has been nominated for a coveted
South Bank Show Sky Arts Award for its production of
Stuart MacRae's gripping one-act opera Ghost Patrol.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4634

Dathliadau 100 Mlynedd yn dechrau ar gyfer
Theatr Parc a Dâr yn Nhreorci

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4622

Coreo Cymru
Mike Smith talks to Carole Blade, Creative Dance
Producer of Coreo Cymru, the Arts Council of Wales
initiative to encourage new dance activity

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4621

Canolfan Mileniwm Cymru yn rhoi llwyfan byd-eang
i artistiaid Cymreig drwy ei gwasanaeth ffrydio byw

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi lansio gwasanaeth
ffrydio ar-lein newydd sy'n golygu y gall cynulleidfaoedd
nawr wylio perfformiadau byw yn rheolaidd o glydwch
eu cartrefi neu ar daith gyda'u ffonau deallus neu
ddyfeisiau llechen

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4620

Wales Millennium Centre gives Welsh artists a
global platform via its live streaming capability

Wales Millennium Centre has launched a new online
streaming service which means that audiences can
now watch regular live performances from the
comfort of their own home

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4619

U.Dance 2013
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4618

Perfformiadau dethol yn Stiwdio Weston
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4617

Handpicked performances at the Weston Studio
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4616

Preview - Dressing Up Too ; Sherman Cymru Youth Theatre
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4615

Y Ffwrnes gives Carmarthenshire schoolchildren
an insight into skills for a career in theatre

Y Ffwrnes will allow behind the scenes access to
Creative Choices (formerly Offstage Choices)
offering schoolchildren from secondary schools
in Carmarthenshire, a rare opportunity to gain
hands-on experience of the skills needed to work
on professional theatrical productions.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4614

Y Ffwrnes yn rhoi cyfle i blant ysgol Sir Gâr i gael
mewnwelediad i sgiliau ar gyfer gyrfa yn y theatr.

Bydd y Ffwrnes yn caniatáu mynediad tu ôl i'r
llenni i Creative Choices (Offstage Choices gynt)
yn cynnig cyfle prin i blant o ysgolion uwchradd yn
Sir Gaerfyrddin, i gael profiad ymarferol o'r sgiliau sydd
eu hangen i weithio ar gynyrchiadau tiriog proffesiynol.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4613

Y PARTI PEN BLWYDD;
25 Mlynedd o Gwmni Theatr Volcano
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4610

THE BIRTHDAY PARTY;
25 Years of Volcano Theatre Company
http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4609

NATIONAL THEATRE WALES STARTS ITS RESIDENCY
IN BUTETOWN, CARDIFF, AS REHEARSALS BEGIN
FOR DE GABAY

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4608

Walk on Mars - A New Play Written &
Directed by Christopher T. Harris--

'It's that thing that's always there;
you have to deal with it.'

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4606

Mae Crashmat Collective ar daith gyda'r
profiad syrcas a bwyta cyntaf yng Nghymru

Bydd y cwmni syrcas Crashmat Collective o Gaerdydd
yn cychwyn ar ei daith genedlaethol gyntaf gyda'i
sioe gyntaf, Façade.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4602

PLATFORM
An event for postgraduate students undertaking
academic and practice-based research in creative
and humanities disciplines.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4595

NATIONAL THEATRE WALES
TAKES ROOT IN ITS 3RD SEASON

COMPANY ANNOUNCES PLANS FOR FOUR RESIDENCIES,
INCLUDING ITS FIRST INTERNATIONAL PRODUCTION,
IN JAPAN, AND A TOURING ROCK SHOW

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4583

LISA MAGUIRE APPOINTED NATIONAL THEATRE WALES'
NEW EXECUTIVE PRODUCER

Lisa Maguire has been named as the new
Executive Producer of National Theatre Wales

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4578

Small cultural enterprises in Cardiff..... a survey
Cardiff's Economy and Culture Scrutiny Committee
are currently conducting an inquiry into how the
Council works with small businesses

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4575

Studies in Theatre and Performance -
a Howard Barker special edition

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4570

LEGAL & GENERAL SUPPORT LOCAL TALENT IN NEWPORT
An exciting new music academy to nurture
new local talent and provide
free workshops
to four local community groups.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4565

What's a theatre maker's utopia?
Open Space is a radically new way of bringing
people together that allows you to have the
conversations you really want to have.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4541

Sherman Cymru'n cynnig gweithdai Cymraeg i'r rhai bach
Bydd Sherman Cymru yng Nghaerdydd yn ehangu eu
 gweithdai drama wythnosol i blant, sef y Sherman
  Sherbets, i gynnwys sesiynau penodol yn
yr iaith Gymraeg.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4429

Sherman Cymru rolls out
Welsh language workshops for little ones

Sherman Cymru in Cardiff will be
extending its Sherman Sherbets
weekly drama workshop for children to
include dedicated Welsh language sessions.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4428

ADOLYGIAD O'R CELFYDDYDAU MEWN ADDYSG -
cyfle i chi ddweud eich dweud

Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi'r Athro
Dai Smith i gadeirio Groµp Gorchwyl a Gorffen a
fydd yn canolbwyntio ar sut y gellir gwella ansawdd
ac amrywiaeth y celfyddydau mewn ysgolion.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4425

ARTS IN EDUCATION REVIEW - your participation is sought.
The Welsh Government has appointed Prof. Dai Smith to
  chair a Task and Finish Group which will focus on how the
 quality and range of arts in schools can be improved.

http://www.theatre-wales.co.uk/news/newsdetail.asp?newsID=4424---------------------- job adverts and events ------------------------

HAIRSPRAY: Master-class casting workshop
(Superstars in the Making and the Memo Arts Centre)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1306


Trusts & Foundations Officer
(Welsh National Opera)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1305


1 x Cinema Technician / 1 x Technegydd Sinema
(Pontio / Prifysgol Bangor University)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1313


2 x Theatre Technicians / 2 x Technegydd Theatr
(Pontio / Prifysgol Bangor University)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1312


2 x Senior Theatre Technicians
(1 x LX, 1 x Sound) / 2 x Uwch Technegydd

Theatr(1x Sain, 1x Goleuo)
(Pontio / Prifysgol Bangor University)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1311


Cynhyrchydd Cysylltiol – Digwyddiad
Dengmlwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru

(Canolfan Mileniwm Cymru)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1310


Associate Producer - Wales Millennium Centre
10th Anniversary Event

(Wales Millennium Centre)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1309

PRODUCER/CYNHYRCHYDD
(Theatr Pena )
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1314


NATIONALISATON! (Working title)
(Commonwealth Theatre)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1315


Gweinyddydd Prosiectau
(Creu Cymru)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1317

Projects Administrator
(Creu Cymru)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/adverts_details.asp?ad_ID=1316 

P/T Temporary YTEP Events
and Training Co-ordinator

(Mess Up The Mess)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1318

Edinburgh 2014
(Darkchat)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1319

HERITAGE & CULTURE MANAGER
(Newbridge Memo Theatre & Ball Room)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1320

A HOME TO THE STARS
(The Riverfront)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1321

Job vacancies for Teachers of Drama and Singing
(Stagecoach Theatre Arts Schools)
http://www.theatre-wales.co.uk/
adverts/adverts_details.asp?ad_ID=1322


Rehearsal Assistant
(CDCCymru)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1328


Participation Officer, 22.5 hours per week,
12 month fixed term contract

(CDCCymru)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1327


Swyddog Cyfranogaeth, 22.5 awr yr wythnos,
contract tymor penodol am 12
mis
(CDCCymru)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1326


Cyfarwyddwr Technegol
(CDCCymru)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1325


Technical Director
(NDCWales)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1324


Black male actor required: age around 30
(Welsh Fargo Stage Company)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1323

PRODUCTION CO-ORDINATOR
( MARK JERMIN MANAGEMENT)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1330

Cynorthwydd Ymarfer
(Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1329

Rehearsal Assistant
(CDCCymru)

Hysbyseb Sioe Nadolig Cwmni
Mega 'Patagonia'

(Cwmni Mega)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1332

Am Dram Groups UK
(BBC)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1334

TECHNICAL MANAGER
(NEWBRIDGE MEMO)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1335

Writing for theatre and performance -
a strong, arresting voice.
9 – 14 February 2015.
(TÅ· Newydd Writers' Centre)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1348

Stage Crew wanted
(Rainbow Valley Productions)
http://www.theatre-wales.co.uk/
adverts/adverts_details.asp?ad_ID=1347

LIVING PICTURES WORKSHOPS:
WINTER/SPRING SEASON 2015.
http://www.theatre-wales.co.uk/
adverts/adverts_details.asp?ad_ID=1350


SWYDDOG DATBLYGU / TEITHIAU
(Earthfall)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1356

DEVELOPMENT / TOURING OFFICER
(Earthfall)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1355

Stage Management Position
(The Llanarth Group)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1354

Theatre Versus Oppression Workshops
(Theatre Versus Oppression)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1357

GWAHODDIAD I ARTISTIAID: CYFNOD PRESWYL
(Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1361


CALL FOR ARTISTS: RESIDENCY OPPORTUNITY
(Aberystwyth Arts Centre)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1360


Brilliant ongoing tutoring roles
for performance professionals

(Hijinx)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1359


Swyddi tiwtora parhaus gwych
i berfformwyr proffesiynol

(Hijinx)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1358


Casting call for profit-share production of
‘Someone Who’ll Watch Over Me’
(Human Compass Theatre)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1362

Technegwyr Theatr Sain a Golau /
Rheolwyr Llwyfan
(Arad Goch)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1363


Mae gan Articulture gyfleoedd cyffrous
iawn ar gael yn awr
(Articulture Wales)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1365

Articulture - some exciting opportunities
now available (Articulture Wales)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1364

Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2015
(Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1352


National Youth Theatre of Wales 2015
(National Youth Theatre of Wales)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1351

Cyfarwyddwr Artistig
(Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1367


Artistic Director
(National Dance Company Wales)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1366

Drama Teacher
(Stagecoach Theatre Arts Cardiff)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1368

Technical Stage Manager
(Company of Sirens)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1369

Lecturer in Acting
(Gower College Swansea)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1372

0.5 Singing Lecturer
(Gower College Swansea)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/
adverts_details.asp?ad_ID=1371


Rheolwr Celfyddydau Ieuenctid
Dros Dro Rhan-Amser (0.8 cyfwerth
amser llawn, 29.6 awr yr wythnos)
(Mess Up The Mess)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/adverts_details.asp?ad_ID=1374

P/T Temporary Youth Arts Manager;
(0.8ft equivalent, 29.6 hours a week)
(Mess Up The Mess)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/adverts_details.asp?ad_ID=1373

FACILITIES MANAGER
(Newbridge Memo)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/adverts_details.asp?ad_ID=1376

Outside In
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/adverts_details.asp?ad_ID=1375


Oxjam Music Festival (in conjunction with Oxfam)
http://www.theatre-wales.co.uk/adverts/adverts_details.asp?ad_ID=1377

Keith Morris Theatre in Wales web site editor

www.theatre-wales.co.uk

In association with New Welsh Review, Barn and Planet Magazine...


Still here!

Back in January, there was a frustrating period where TheSprout had to go through a security update, causing the site to be inoperative for a short but excruciating while. But since the website came back on, there has been a drop in traffic.

So, if you're one of those who have... gotten distracted in the months past, consider this Sprouter’s Digest as two long-separated friends catching up over a cup of coffee, or as that voiceover before a series episode telling you what you've missed. Or, remember that time you were a little too good at playing hide-and-seek? Think of this Digest as the "uhh, hellooooo???" coming from the child forgotten in the fridge.

Oh, and while we’re confirming our existence, you might have heard that CLIConline, the national version of theSprout, is shutting down today. We’d like to assure you that TheSprout is still very much around :)

L

My Beef With Vegetarianism

"Seriously, one more grimace at my food and I will build a fort of raw meat around you and take away your hummus."

This article, written by 30SecondsToMadness, prolific author and proud omnivore, is a protest against a certain brand of militant, guilt-mongering vegetarianism. It is as vehement as it is considerate and funny, not to mention "Respect my hamburger!" is one heck of a catchphrase.

Tourism in Kenya

A primer on the tourism industry in the East African country known for its scenic safaris, it summarises both the positive and negative effects on the economy and the environment. A very informative read.

Sproutlets!

Saturday Night Fever came to Cardiff's New Theatre and here's a review.
sean123 wrote a poem titled Message In A Bottle and it has a nice, descriptive eloquence.
• Deliberate grass fires set across Wales: literally not cool, guys.
• TheSprout has an opportunity to interview Councillor De'Ath, who's in charge of young engagement. Any questions?
• We delivered an animation workshop and birthed this and this Claymation masterpiece, and it's exactly the uplift you need today.
• A support group for young people affected by bipolar disorder starts in May.
On the word "chav".

The Magnificient Seven are like the montage of life-defining memories before the eyes of a person near death: they're the seven most remarkable articles featured on the CLIConline websites.

One of the articles unearthed is Gay Marriage: Confusing, Perverted, Decadent, Unhealthy, and Grotesque, which is a vile, wicked satire that pretends to "review" some weak 'Aunt Sally' arguments against homosexual marriage in 2012.

 
http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-f/
http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-e/
http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-s/
 

Submit to and run theSprout!

Gay Marriage: a pathetic defence

SPROUTLETS

Tourism in Kenya

My Beef With Vegetarianism

WHAT'S ON

Still here!Ehlers-Danlos Syndrome Awareness Month: all May

World Lupus Day: 10th May

Eat What You Want Day: 11th May

Coeliac Awareness Week: 11th-17th May

Dementia Awareness Week: 17th-23rd May

International Missing Children's Day: 25th May

World Hunger Day: 28th May

http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-jh/
 
http://thesprout.forwardtomyfriend.com/r-juilbdltd-963CCC4C-alkluud-l-y
http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-jk/

Organisation or young person in Cardiff?

Reach thousands of young people in Cardiff by sharing your news, opinions, advice, campaigns, events and creativity on theSprout!

You create the content.

You run the site.

 
 
http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-tr/ http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-ty/ http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-tj/ http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-tt/ http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-ti/ http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-td/
ProMo-Cymru,
Unit 13 Royal Stuart Workshops Adelaide Place, Cardiff CF10 5BR
Tel: 029 2046 2222
Email:
info@thesprout.co.uk
http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-th/ http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-tk/ http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-tu/ http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-il/ http://thesprout.cmail1.com/t/r-l-alkluud-juilbdltd-ir/
     
 

meic banner smallProMail

Almost 4,000 children and young people throughout
Wales have contacted the 'meic' helpline since
it was launched in May 2010. Due to this success
we are now extending the opening hours to
24 hours a day, 7 days a week, as of now.

The service will continue to provide a single
point of contact via telephone, text or instant
messaging for comprehensive information and will
signpost to other services and provide access to
independent professional advocates as & when required..

Contact ProMo-Cymru

tel / ffôn: 029 2046 2222
www.promo-cymru.org
twitter.com/promocymru


Contact ProMo Cymru

ProMo Cymru | Unit 13, Royal Stuart Workshops,
Adelaide Place, Cardiff, CF10 5BR

Pat Green | 029 2046 2222 | pat@promo-cymru.org


EVI | Church Street, Ebbw Vale, NP23 6BE

Samantha James | 07977 810 397 | Sam@create-at-evi.org


  English  |  Cymraeg
http://wmf.cmail1.com/t/r-fb-xduodk-jhttmdlkh-j/ http://wmf.cmail1.com/t/r-tw-xduodk-jhttmdlkh-i/ http://wmf.forwardtomyfriend.com/r-jhttmdlkh-AEDA1327-xduodk-l-h

Have you checked out our Music Business Guides?

Over on welshmusicfoundation.com you can find interviews, case studies and much more from a cross-section of those involved in the industry in Wales.  Hear from artists, rehearsal spaces, managers, producers, composers and more.  Plus, the guides are packed with advice and tips, with plenty of links to other useful sources.

Bands and Artists

http://wmf.cmail1.com/t/r-l-xduodk-jhttmdlkh-jr/

Solo artist or in a band? Want tips on starting out, building a buzz, formalising your band and understanding copyright? Get the low down in our 'Bands and Artists' section, which includes a catch up with Zervas and Pepper and Paper Aeroplanes, as we find out more on how they work and who they partner with…

Click HERE.

 

Artist Manager

Looking for a manager? Unsure what a manager's role is? Al Farquhar tells us how he finds artists to work with, and we ask when is a band ready for a manager?

Read more HERE.

Producer

Charlie Francis is a Cardiff based producer who has appeared on the Old Grey Whistle Test  as a bass player, co-written a top 20 single and engineered an album for REM among many other highlights in a long career. We talked to him about his technical expertise and experience in the recording studio. 

Read his case study here

Record Label

Looking for information on how to start your own label? Our guide features useful tips and links, in addition to a step by step guide on how to start a label written by our friends at AIM. Independent label Drum With Our Hands have also spoken to us about why they started a label and what 2014 has in store for them.

Find out more about setting up a label here.

 

Post Production and Mastering

We asked Donal Whelan of Hafod Mastering for tips on the mastering process. His feature includes a beginners guide to mastering, professional mastering vs mastering your own material and how to prepare your mixes for mastering. 

Read more here

PR and Plugging

Many bands and artists employ a PR agent and/or plugger to help build their profile. We've spoken to PR specialist Elin Rees and radio plugger Darren Broome about their roles. There's also useful tips on how to write press releases and run your own PR campaign.

Read more about PR and Plugging here

Composing for Media & Sync

http://wmf.cmail1.com/t/r-l-xduodk-jhttmdlkh-jk/

Interested in earning revenues from TV, film, game and/or corporate media sources? Read here about composition for media and approaches as an artist looking to exploit existing commercial material.  We have compiled a list of useful resources for you to browse including interviews with music library Clear Wave Music and composers for media, Ekho Music.

Read more here

Session Musicians

This guide features interviews with two leading musicians from Wales who have worked and toured with the likes of Paolo Nutini, Gruff Rhys, Manic Street Preachers and Charlotte Church.

Read their stories here

 

We want to hear from you!

We're updating and expanding our Music Business Guides on a regular basis and are particularly keen to hear from record stores, sound engineers, music publishers and tour managers to feature in the guides. If you're interested in contributing to the guides in any way, please email ellen@welshmusicfoundation.com.

Ydych chi wedi cael golwg ar ein Llawlyfrau Busnes Cerddoriaeth?

Yn welshmusicfoundation.com gallwch ddod o hyd i gyfweliadau, astudiaethau achos a llawer mwy, o drawstoriad o’r rhai sy’n gysylltiedig â’r diwydiant yng Nghymru.  Cewch glywed gan artistiaid, canolfannau ymarfer, rheolwyr, cynhyrchwyr, cyfansoddwyr a mwy. Hefyd, mae’r llawlyfrau yn orlawn o gynghorion ac awgrymiadau, gyda digon o ddolennau ffynonellau defnyddiol eraill. 

Bandiau ac Artistiaid

Ydych chi’n artist unigol neu’n aelod o fand? Ydych chi angen awgrymiadau ar sut i gychwyn arni, datblygu buzz, ffurfioli eich band a deall materion hawlfraint? Darganfyddwch y ffeithiau perthnasol yn ein hadran 'Bandiau ac Artistiaid', sy’n cynnwys y newyddion diweddaraf gan Zervas & Pepper a Paper Aeroplanes, wrth inni ddarganfod mwy am sut y maen nhw’n gweithio a chyda phwy maen nhw’n cydweithio fel partneriaid…

Cliciwch YMA

Rheolwr Artistiaid

Chwilio am reolwr? Ddim yn siŵr beth yw rôl rheolwr? Mae Al Farquhar yn dweud wrthym sut y mae’n dod o hyd i artistiaid y gall weithio gyda hwy, ac rydym yn ei holi pryd y mae band yn barod i gael rheolwr?

Darllenwch fwy YMA.

Cynhyrchydd

Mae Charlie Francis yn gynhyrchydd sy’n gweithio o Gaerdydd sydd wedi ymddangos ar The Old Grey Whistle Test fel chwaraewr bas, wedi cyd-ysgrifennu sengl a gyrhaeddodd siartiau’r top 20 ac wedi cynhyrchu albym ar gyfer REM ymhlith llawer o uchafbwyntiau eraill yn ystod ei yrfa faith. Cawsom gyfle i sgwrsio ag ef am ei arbenigedd technegol a’i brofiad yn y stiwdio recordio.

Darllenwch ei astudiaeth achos yma.

Label Recordio

Ydych chi’n chwilio am wybodaeth ar sut i gychwyn eich label eich hun? Mae ein canllaw yn cynnwys awgrymiadau a dolennau defnyddiol, yn ogystal â eglurhad cam-wrth-gam ar sut i gychwyn eich label eich hun – wedi ei ysgrifennu gan ein cyfeillion yn AIM. Mae’r label annibynnol Drum With Our Hands hefyd wedi egluro wrthym beth oedd y rheswm dros gychwyn eu label a beth sydd ar yr agenda ar gyfer 2014.

Darganfyddwch fwy am sefydlu label yma.

Ôl-Gynhyrchu a Mastro

Buom yn gofyn i Donal Whelan  (Hafod Mastering) am awgrymiadau ar gyfer y broses fastro. Mae ei nodwedd yn cynnwys canllaw i rai sy’n dechrau mastro, mastro proffesiynol o gymharu â mastro eich deunydd eich hun a sut i baratoi eich mix ar gyfer ei fastro.

Darllenwch fwy yma.

Cysylltiadau Cyhoeddus a Hysbysebu

Mae llawer o fandiau ac artistiaid yn cyflogi asiant PR a/neu hyrwyddwr i helpu i ddatblygu eu proffil. Rydym wedi siarad ag Elin Rees, yr arbenigwr PR, a Darren Broome, yr hyrwyddwr radio am eu gwaith. Ceir awgrymiadau defnyddiol hefyd ar sut i ysgrifennu datganiadau i’r wasg a chynnal eich ymgyrch PR eich hun.

Darllenwch fwy am PR a Hysbysegu yma

Cyfansoddi ar gyfer y Cyfryngau a Sync

A oes gennych ddiddordeb mewn cael refeniw o ffynonellau fel teledu, ffilm, gemau a/neu’r cyfryngau corfforaethol? Darllenwch yma am gyfansoddi ar gyfer y cyfryngau a dulliau y gall artist eu defnyddio i fanteisio ar ddeunydd masnachol sy’n bodoli eisoes. Rydym wedi crynhoi rhestr o adnoddau defnyddiol i chi bori drwyddynt gan gynnwys cyfweliadau gyda’r llyfrgell gerddoriaeth Clear Wave Music a chyfansoddwyr y cyfryngau, Ekho Music.

Darllenwch fwy yma.

Cerddorion Sesiwn

Mae’r canllaw hwn yn cynnwys cyfweliadau gyda dau gerddor blaenllaw o Gymru sydd wedi gweithio gyda rhai fel Paolo Nutini, Gruff Rhys, Manic Street Preachers a Charlotte Church.

Darllenwch eu storïau yma.

Rydym eisiau clywed gennych chi!

Rydym yn diweddaru ac yn ehangu ein Llawlyfrau Busnes Cerddoriaeth yn rheolaidd ac yn hynod o awyddus i glywed gan siopau recordiau, peirianwyr sain, cyhoeddwyr cerddoriaeth a rheolwyr teithiau y gallwn roi sylw iddynt yn y llawlyfrau. Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu i’r llawlyfrau mewn unrhyw ffordd, un ai yn Gymraeg neu Saesneg, e-bostiwch ellen@welshmusicfoundation.com.

Welsh Music Foundation logo and link
stakeholder newsletter 2013
CYLCHLYTHYR RHANDDEILIAID Ionawr 2013

News, events, opportunities : Newyddion, Digwyddiadau, Cyfleon

Understanding Broadcasting Royalties in Wales
We've been asked a lot about the issue of broadcasting royalty payments in Wales. Here's an OVERVIEW.

Deall Breindaliadau yng Nghymru
Mae llawer wedi ymholi ynglyn a breindaliadau darlledu yn Nghymru. Dyma
FRASLUNInternational / RhyngwladolBritish Council Announces Folk Nations Residency in India
Folk Nations, an exciting new three year programme organised by the British Council,
will bring together musicians, creative producers and practitioners from the UK and
South Asia for exchange, collaboration, creative and professional development and
showcasing opportunities.  From Wales, Georgia Ruth Williams has been selected to
take part in the Folk Nations project. Details HERE

Y Cyngor Prydeinig yn Cyhoeddi Cwrs Preswyl Folk Nations yn India
Rhaglen newydd gyffrous sy’n para am dair blynedd ac sy’n cael ei threfnu gan y Cyngor
Prydeinig yw Folk Nations. Bydd yn dod â cherddorion, cynhyrchwyr ac ymarferwyr creadigol
o’r DU a De Asia at ei gilydd i gymryd rhan mewn prosiect cyfnewid, cydweithio, datblygiad
creadigol a phroffesiynol ac arddangos cyfleoedd.  Yn cynrychioli Cymru ym mhrosiect
Folk Nations bydd Georgia Ruth Williamso. Manylion
YMA


Opportunities and Job Vacancies / Cyfleoedd a Swyddi Gweigion


Orchard Entertainment
Looking for a job with Wales' Largest Independent Promoters?
Vacancy available through Jobs Growth Wales HERE

Orchard Entertainment
Chwilio am swydd gyda
Hyrwyddwyr Annibynnol Mwyaf Cymru?
Swydd ar gael drwy‘Twf Swyddi Cymru’
YMAWMC seeks DJs
Wales Millennium Centre are looking for DJ’s to play predominantly
background music in Ffresh on Friday nights between 7pm – 11pm. 
If you specialise in lounge/funk/soul/smooth disco/world music,
please get in touch with rob.ashelford@wmc.org.uk for details.

Canolfan y Mileniwm yn chwilio am Droellwyr Disgiau
Mae Canolfan y Mileniwm yn chwilio am droellwyr disgiau i chwarae cerddoriaeth
gefndirol yn bennaf yn Ffresh ar nos Wener rhwng 7pm a 11pm. Os ydych yn
arbenigo mewn cerddoriaeth lounge/ffync/soul/smooth disco/cerddoriaeth fyd,
cysylltwch â
rob.ashelford@wmc.org.uk i gael manylion.Festival Coordinator
Dylan Thomas 100 Festival Coordinator position available to work on an
exciting project!  See HERE

Cydlynydd Gŵyl
Swydd Cydlynydd Gŵyl - Dylan Thomas 100 ar gael i weithio ar
brosiect cyffrous!  Gweler
YMA

 

Business Support Programme Manager
Based in Newcastle Upon Tyne, Music development agency Generator,
is looking for an outstanding individual to develop and implement
its music business support and training programme.  See HERE

Rheolwr Rhaglen Cefnogi Busnes
Mae Generator, yr asiantaeth ddatblygu cerddoriaeth yn Newcastle Upon Tyne,
yn chwilio am unigolyn eithriadol i ddatblygu a gweithredu ei rhaglen gymorth
busnes cerddoriaeth a hyfforddi. Gweler
YMACan you help develop the next generation of creative talent in Wales?
Creative Apprenticeships provide a high quality, industry-approved route
into the creative and cultural sector. Apprentices train on the job, spending
time with a training provider to gain industry-relevant skills and training.
  If you need help with organising an event or project, creating a marketing
campaign, supporting productions, fundraising or general office administration,
an apprentice could be right for you.  Apprenticeships are available in a
number of industry-related frameworks including Live Events, which is
particularly relevant to the music industry. Details HERE

Allwch chi helpu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o dalentau creadigol yng Nghymru?
Mae Prentisiaethau Creadigol yn cynnig llwybr o safon sy’n cael ei gymeradwyo gan y
diwydiant i’r sector creadigol a diwylliannol. Mae prentisiaid yn derbyn hyfforddiant wrth
weithio, ac yn treulio amser gyda hyfforddwr er mwyn dysgu sgiliau a derbyn hyfforddiant
diwydiant-berthnasol.  Os oes arnoch angen cymorth i drefnu digwyddiad neu brosiect,
creu ymgyrch farchnata, cefnogi cynyrchiadau, codi arian neu i wneud gwaith gweinyddol
cyffredinol, gallai prentis fod yr union beth i chi.  Mae prentisiaethau ar gael mewn nifer
o fframweithiau cysylltiedig â diwydiant yn cynnwys Digwyddiadau Byw sy’n hynod
o berthnasol i’r diwydiant cerddoriaeth. Manylion
YMATraining / Courses / Industry Events / Hyfforddiant / Cyrsiau / Digwyddiadau’r DiwydiantCatapult DJ School
Catapult, Cardiff, presents an affordable 8 week DJ School for entry and intermediate
skill levels. Their industry recognised tutor .Killer Tom (DMC finalist) will share his
knowledge and show you how to mix, blend, eq and scratch.  Find out more HERE

Ysgol Troelli Disgiau Catapult
Mae Catapult, Caerdydd, yn cyflwyno Ysgol Troelli Disgiau 8 wythnos fforddiadwy ar gyfer
lefelau sgiliau mynediad a chanolradd. Bydd y tiwtor, Killer Tom, sy’n gydnabyddedig yn
y diwydiant ac a gyrhaeddodd rownd derfynol DMC, yn rhannu ei wybodaeth ac yn dangos
sgiliau cymysgu, cyfuno, eq a chrafu.  Darganfyddwch fwy
YMA


Creative Industries Development Scheme (CiDS)
The Creative Industries Development Scheme offers skills-boosting bundles
of mix and match modules to help your creative business fulfil its potential.
A few new courses coming up including Introduction to Social Media, Creative
Collaboration and Photoshop Skills for the Creative Business.  See HERE
The Scheme is for freelancers, self-employed practitioners and micro-businesses
in the creative and cultural industries that live and/or work in convergence areas
of Wales. If you meet all the entry criteria then you may be entitled to a fully
or partly funded place on the course. For more information or to book,
please contact Lisa on 01443 668559 or e-mail ljderri1@glam.ac.uk.

Cynllun Datblygu’r Diwydiannau Creadigol (CiDS)
Mae Cynllun Datblygu’r Diwydiannau Creadigol yn cynnig digonedd o fodiwlau gwella
sgiliau y gellir eu cymysgu a’u cydweddu i helpu eich busnes creadigol i gyrraedd ei
botensial. Dyma rai o’r cyrsiau newydd a gynhelir yn fuan : Cyflwyniad i’r Cyfryngau
Cymdeithasol, Cydweithio Creadigol a Sgiliau Photoshop ar gyfer y Busnes Creadigol.
  Gweler
YMA
Mae’r Cynllun wedi ei fwriadu ar gyfer gweithwyr llawrydd, hunangyflogedig a
microfusnesau yn y diwydiannau creadigol a diwylliannol sy’n byw ac/neu’n gweithio
yn ardaloedd cydgyfeiriol Cymru. Os ydych yn bodloni’r holl feini prawf mynediad
yna gallech fod yn gymwys i dderbyn lle wedi ei ariannu’n llawn neu’n rhannol ar y
cwrs. I gael rhagor o wybodaeth neu er mwyn cadw lle, cysylltwch â Lisa
ar 01443 668559 neu e-bostiwch
ljderri1@glam.ac.uk.

 

News from Trac
Ten musicians selected for exciting new project '10 in a Bus' that aims to
reinterpret traditional Welsh folk music.  See HERE

Newyddion gan Trac
Deg cerddor yn cael eu dewis ar gyfer prosiect newydd cyffrous '10 mewn
Bus' gyda’r bwriad o ailddehongli cerddoriaeth werin Gymreig.  Gweler
YMA

 

Funding / Cyllid


Redundant Rural Buildings Grant
The Redundant Rural Buildings Grant is a capital grant to convert
redundant buildings for business use within rural Carmarthenshire.  Details HERE

Grant ‘Redundant Rural Buildings’
Mae’r Grant Redundant Rural Buildings yn gymhorthdal cyfalaf i drawsnewid
adeiladau segur i ddibenion busnes yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin.  Manylion YMA


New Music Biennial
PRS for Music Foundation is proud to announce the launch of the first ever
UK-wide New Music Biennial - supporting and promoting up to twenty brand
new commissions by some of the UK's most exciting composers to be
performed across the country and at two special weekend events.
  Find out how to propose HERE

New Music Biennial
Mae PRS for Music Foundation yn falch o gyhoeddi lansiad y New Music Biennial -
y cyntaf erioed o’i fath ledled y DU - a fydd yn cefnogi ac yn hyrwyddo hyd at
ugain comisiwn newydd sbon gan rai o gyfansoddwyr mwyaf cyffrous y DU a
fydd yn cael eu perfformio ledled y wlad ac mewn dau ddigwyddiad penwythnos
arbennig.  Darganfyddwch sut i wneud cais
YMA


PRS for Music Foundation announce New Music Plus...UK producers and organisations
Congratulations to Mark Edward Thomas (Shape Records) and Chapter Arts Centre,
Cardiff - announced amongst the twelve talented, emerging event producers who
have been selected from around the country to embark on a unique creative and
professional development programme – New Music Plus…UK.  See HERE

Mae PRS for Music Foundation yn cyhoeddi cynhyrchwyr a sefydliadau New Music Plus...UK
Llongyfarchiadau i Mark Edward Thomas (Shape Records) a Chanolfan Gelfyddydau Chapter,
Caerdydd – a enwyd ymhlith y 12 cynhyrchydd digwyddiadau talentog sy’n dod i’r amlwg,
a ddewiswyd o bob cwr o’r wlad i ddilyn rhaglen datblygiad proffesiynol a chreadigol
unigryw – New Music Plus…UK.  Gweler
YMA

 

Festival news / Newyddion Gwyliau


NME Awards
Congratulations to Festival Number 6 and Swn Festival on being nominated for
'Best Small Festival' at this year's NME Awards.   You can register votes for your
choices HERE

Gwobrau NME
Llongyfarchiadau i Ŵyl Rhif 6 a Gŵyl Sŵn am gael eu henwebu ar gyfer
'Gŵyl Fach Orau' yng Ngwobrau NME eleni.   Gallwch gofrestru pleidleisiau
ar gyfer eich dewisiadau
YMA
New Festival Supports Welsh Music and Substance Abuse Charity
2013 is the inaugural year for what will become an annual arts festival in
Swansea, bringing together musicians and writers from across Wales.
Gwyl Pili Pala Festival is presented by the West Glamorgan Council on
Alcohol and Drug Abuse (WGCADA), with all proceeds going to support
their wide range of programs and services. Pili Pala is also an opportunity
to showcase some of the best new music in Wales.  See HERE for details.

Gŵyl Newydd yn Cefnogi Cerddoriaeth Gymreig ac Elusen Camddefnydd Sylweddau
Blwyddyn 2013 yw blwyddyn gyntaf gŵyl gelfyddydol a fydd yn cael ei chynnal yn flynyddol
yn Abertawe, ac yn dod â cherddorion ac ysgrifenwyr at ei gilydd o bob cwr o Gymru.
Mae Gŵyl Pili Pala yn cael ei chyflwyno gan Gyngor Camddefnydd Alcohol a Chyffuriau
Gorllewin Morgannwg (WGCADA), gyda’r holl elw yn mynd i gefnogi amrediad eang o
raglenni a gwasanaethau. Mae Pili Pala hefyd yn gyfle i arddangos y gerddoriaeth newydd
orau yng Nghymru.  Gweler manylion
YMA.


Opportunities to play / Cyfleoedd i Chwarae


London Welsh Centre
Looking to play outside of Wales?  The London Welsh Centre is always open
to hearing from those wanting to get involved.
  Contact Iain@lwcentre.demon.co.uk for more info. 
Also, find out more about the monthly “Huw Stephens presents
The London Welsh Sessions” HERE

Canolfan Cymry Llundain
Awyddus i chwarae y tu allan i Gymru?  Mae Canolfan Cymry Llundain
bob amser yn falch o glywed gan rai sy’n dymuno cymryd rhan.
  Cysylltwch ag Iain@lwcentre.demon.co.uk i gael rhagor o wybodaeth.
  Hefyd, darganfyddwch fwy am “Huw Stephens presents .....
The London Welsh Sessions” a gynhelir yn fisol YMAOther opportunities and events / Cyfleoedd a digwyddiadau eraillThe Great Hall, Cardiff
Following discussions with promoters nationally & locally, The Great Hall venue
(1500 cap + 50 guests) is now available with full production included. 
This means less hassle for you, and more importantly - a lot easier on the budget!
Of course, the Great Hall is still available without in-house production, and there's
also Solus (1000 cap), GH2 (500 cap) and CF10 (350 cap) available at competitive
rates. If you have any questions, or if you'd like any availabilities checked,
please contact Stevie Jenkins / jenkinss16@cf.ac.uk / www.cardiffboxoffice.com.

Y Neuadd Fawr, Caerdydd
Yn dilyn trafodaethau gyda hyrwyddwyr yn genedlaethol ac yn lleol, mae canolfan
Y Neuadd Fawr (sy’n dal 1500 o bobl + 50 o wahoddedigion) ar gael nawr, yn cynnwys
‘cynhyrchiad llawn’.   Golyga hyn lai o drafferth i chi, ac yn bwysicach fyth – pris rhatach
o lawer! Wrth gwrs, mae’r Neuadd Fawr yn dal ar gael heb gynhyrchiad mewnol, a hefyd
ceir Solus (sy’n dal 1000 o bobl), GH2 (sy’n dal 500 o bobl) a CF10 (sy’n dal 350 o bobl)
sydd ar gael am brisiau cystadleuol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech
wirio a oes unrhyw leoedd ar gael, cysylltwch â Stevie Jenkins /
jenkinss16@cf.ac.uk / www.cardiffboxoffice.com.


Opportunity for Composers: New Music Scores for any forces wanted -
all styles welcome
Arcomis has an ever-growing online catalogue of new music scores, and
consequently an ongoing call for works.  For more information, please click HERE

Cyfle i Gyfansoddwyr: Angen Sgorau Cerddoriaeth Newydd ar gyfer
unrhyw achlysur – croesewir unrhyw arddull
Mae gan Arcomis gatalog ar-lein o sgorau cerddoriaeth newydd sy’n cynyddu’n
ddiddiwedd, ac o ganlyniad mae’r galw am weithiau yn un parhaus.
  I gael rhagor o fanylion, cliciwch
YMANew Weekly Magazine Programme seeks bands
The Welsh Show is a brand new weekly television magazine programme for Wales.
  Every Tuesday and Friday at 7pm on Sky Ch 192.  Looking for bands to appear
on the show - you must have a broadcast quality video,
email talent@thewelshshow.tv.

Rhaglen Gylchgrawn Newydd Wythnosol yn chwilio am fandiau
Rhaglen gylchgrawn newydd sbon ar gyfer Cymru ar y teledu yw
The Welsh Show.
  Bob dydd Mawrth a dydd Gwener am 7pm ar Sky Ch 192.  Mae’n chwilio am fandiau
i ymddangos ar y rhaglen – rhaid ichi gael fideo o safon darlledu,
e-bostiwch
talent@thewelshshow.tv.Sgwrs Gelfyddydol - Ein Lle Ni / Open Space
Do you love the arts?
Do you find it frustrating?
Do you feel audiences don't get a voice?
Do you feel like an outsider whose ideas are never taken seriously?
Have you just started out and need support?
Open Space is a pioneering form of democratically organised consultative
meeting where you bring your ideas about where the arts in Wales should
be heading.  Details HERE

Sgwrs Gelfyddydol - Ein Lle Ni / Open Space
A oes gennych ddiddordeb angerddol yn y celfyddydau?
Ydych chi’n teimlo’n rhwystredig?
Ydych chi’n teimlo nad yw cynulleidfaoedd yn cael lleisio barn?
Ydych chi’n teimlo fel rhywun ar y tu allan nad yw ei syniadau byth yn cael
eu trin yn ddifrifol?
Ydych chi newydd gychwyn ac angen cymorth?
Mae Ein Lle Ni yn ffurf arloesol o gyfarfod ymgynghorol a drefnwyd yn
ddemocrataidd lle ydych yn dod â’ch syniadau ynglÅ·n â chyfeiriad y
celfyddydau yng Nghymru.  Manylion
YMA.Jazz in Wales
Andy Roberts has recently published a page of venues which offer
regular weekly or monthly jazz gigs in Wales.  See HERE.  If you're
a venue that features live jazz / blues that would like to be included,
please get in touch with Andy, who'll be looking for clear guidance
on what day or days of the week your regular sessions take place,
how frequent they are and what styles of jazz are offered. 

Jazz yng Nghymru
Yn ddiweddar cyhoeddodd Andy Roberts dudalen yn rhestru canolfannau
sy’n cynnig gigs jazz rheolaidd (wythnosol a misol) yng Nghymru.
  Gweler
YMA. Os ydych chi’n ganolfan sy’n cynnal perfformiadau byw -
jazz / blues - ac os hoffech gael eich cynnwys, cysylltwch ag Andy.
Bydd eisiau gwybod yn union ar ba ddiwrnod neu ddiwrnodau o’r wythnos
y cynhelir eich sesiynau rheolaidd, pa mor aml a pha fathau o jazz a gynigir. Unsigned bands: The Guardian wants to hear your music
Are you in a band deserving of a wider audience? Send your best song...
See HERE

Bandiau heb arwyddo: Mae’r Guardian eisiau clywed eich cerddoriaeth
Ydych chi mewn band sy’n haeddu cael ei glywed gan gynulleidfa ehangach?
Anfonwch eich cân orau...
Gweler
YMAUnsigned Only
Unsigned Only is a music competition designed for solo artists, bands,
and singers who are not signed to a major label record company or any
of its affiliates, subsidiaries, or imprints. The goal of Unsigned Only is
to find an outstanding, talented performer: a band, singer, or solo artist...
a newcomer or veteran...raw or polished - the "gem" that needs to be
discovered. Find out more HERE

Unsigned Only
Cystadleuaeth gerddoriaeth yw Unsigned Only a fwriadwyd ar gyfer artistiaid
unigol, bandiau, a chantorion nad ydynt wedi arwyddo cytundebau â phrif labeli
recordio nac unrhyw un o’u cwmnïau cysylltiedig, is-gwmnïau, neu imprints.
Nod Unsigned Only yw darganfod perfformiwr unigryw a thalentog: band, canwr,
neu artist unigol...newydd ddyfodiad neu un sy’n hen law arni...di-brofiad neu
gaboledig - y "gem" sydd heb ei ddarganfod. Darganfyddwch fwy
YMANews From Stakeholders / Newyddion y Rhanddaliaid


The Welsh music selling website Sadwrn.com have published their
top ten selling records of 2012. / Cyhoeddodd y wefan werthu cerddoriaeth
Sadwrn.com eu 10 record a werthodd orau yn 2012.

10. Pictures in the Morning - Richard James
9. Baby it's Cold Outside - Cerys Matthews
8. Cyrk - Cate Le Bon
7. Good Music - Colorama
6. Furniture - Race Horses
5. Darluniau Ogof o'r Unfed Ganrif ar Hugain - Datblygu
4. Discopolis - Clinigol
3. Outside In - Cian Ciaran
2. In Luna - Georgia Ruth
1. Draw Dros y Mynydd - Cowbois Rhos BotwnnogEvent Rater needs your views!
New Wales-based Start-up company ‘Event Rater’ collects feedback from
consumers to drive quality within the events industry, delivering customer
insight to both venues and events. Event Rater produces research reports
including recommendations on improvements for venues and events and
is inviting event organisers / venue managers / promoters etc to share
their views, to critically enhance and further the application of the Event
Rater event evaluation framework.  Please click HERE to take part.

Event Rater angen eich barn!
Mae’r cwmni newydd ‘
Event Rater’ yng Nghymru yn casglu adborth gan ddefnyddwyr
i hyrwyddo ansawdd uchel o fewn y diwydiant digwyddiadau ac yn trosglwyddo
safbwyntiau cwsmeriaid i ganolfannau a digwyddiadau. Mae Event Rater yn cynhyrchu
adroddiadau ymchwil yn cynnwys argymhellion ar welliannau ar gyfer canolfannau
a digwyddiadau ac mae’n gwahodd trefnwyr digwyddiadau / rheolwyr canolfannau /
hyrwyddwyr a.y.b. i rannu eu syniadau, i wella a datblygu cymhwysiad fframwaith
gwerthuso digwyddiadau mewn ffordd feirniadol.  Cliciwch
YMA i gymryd rhan.Angela Durrant is offering VIP vocal breakthrough days for professional singers
/songwriters who need to get their voices shaped up in a day ready to tour or record.
This is for singers who want to refresh or shape up their technique, add or change
styles or deal with any vocal health issues. All they need to do is
contact angeladurrant120@aol.com or call 07879601415 for more information.
Angela is also offering "Nail it on the Day" Learning intensive half and full days.
Suitable for singers who have songs to learn or re-work, recording projects that need
to be rehearsed, as well as sets for gigs or concert work. All the back breaking
practical learning is done with Angela on the day, so you leave with it done and
ready to go. Again, email the above for more info.

Mae Angela Durrant yn cynnig diwrnodau VIP ‘llwyddo yn lleisiol’ i gantorion a
chyfansoddwyr caneuon proffesiynol sydd angen paratoi eu lleisiau mewn diwrnod
yn barod ar gyfer teithio neu recordio. Cwrs ar gyfer cantorion sydd eisiau adnewyddu
neu gaboli eu techneg, ychwanegu neu newid arddull neu ddelio ag unrhyw faterion
iechyd sy’n ymwneud â’r llais. Y cwbl sydd angen ei wneud yw cysylltu
ag angeladurrant120@aol.com neu ffonio 07879601415 i gael rhagor o wybodaeth.
Mae Angela hefyd yn cynnig "Nail it on the Day" – hanner diwrnod a diwrnod cyfan o
ddysgu dwys. Addas ar gyfer cantorion a chanddynt ganeuon i’w dysgu neu i ailweithio
arnynt, prosiectau recordio sydd angen eu hymarfer, yn ogystal â setiau ar gyfer gigs
neu waith cyngerdd. Mae’r holl waith dysgu caled yn cael ei wneud gydag Angela ar y
diwrnod, felly byddwch yn gadael y cwrs wedi cwblhau’r gwaith ac yn barod amdani.
Unwaith eto, e-bostiwch yr uchod i gael rhagor o wybodaeth.
www.angeladurrant.co.uk2013 is shaping up to be a monster year for mid Wales label HabitFormed Records -
with big releases scheduled from Ghost of a Dog / Silures / Beneath The Reef / Old
Samuel /Galapagos Now! and Clepto.  Check out the website HERE

Mae 2013 yn argoeli’n flwyddyn anhygoel i HabitFormed Records - y label o ganolbarth
Cymru – a fydd yn rhyddhau cerddoriaeth o safon gan Ghost of a Dog / Silures / Beneath
The Reef / Old Samuel /Galapagos Now! a Clepto.  Gwiriwch y wefan YMANimbus Disc & Print - Fast and Affordable – Short Run CD and DVD Production
Don’t let the demise of HMV cloud the picture for CDs. More than 70% of all
record company revenue still comes from the sale of CDs, the trick is to
always spend less than you earn. With Short Run production you know your
cost of production is always in line with your profit from sales because you
only make the number you need right now. Nimbus was the first company
ever to make a CD in the UK and our reputation for quality and service is
second to none. Short Run is perfect for new artists unsure of how many
they might sell, white copies needed for promotional use or maintaining a
deep back catalogue on your own web site or Amazon.
For more information contact Sara Moore, Production Coordinator /
Tel: 01600 890 007 Email: sara@wyastone.co.uk / www.wyastone.co.uk

Nimbus Disc & Print – Cyflym a Fforddiadwy – Cynhyrchu cryno ddisgiau a DVDau Short Run
Peidiwch â gadael i dranc HMV gymylu eich darlun o’r gryno ddisg. Mae mwy na 70%
o refeniw pob cwmni recordiau yn parhau i ddod o werthu cryno ddisgiau - y gamp bob
amser yw gwario llai nac ydych yn ei ennill. Gyda chynyrchiadau Short Run byddwch yn
gwybod bod cost eich cynnyrch bob amser yn adlewyrchu elw eich gwerthiant gan mai
dim ond yr union nifer sydd ei angen arnoch ar y pryd sy’n cael ei wneud. Nimbus oedd
y cwmni cyntaf erioed i wneud cryno ddisg yn y DU ac mae ein henw da o ran ansawdd a
gwasanaeth yn ddigyffelyb. Mae Short Run yn berffaith ar gyfer artistiaid newydd sy’n
ansicr ynglÅ·n â nifer y cryno ddisgiau y byddant yn eu gwerthu, ac ar gyfer ‘copïau gwyn’
sydd eu hangen i ddibenion hyrwyddo neu gadw ôl-gatalog cynhwysfawr ar eich gwefan eich hun neu ar Amazon.
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sara Moore, Cydlynydd Cynhyrchu /
Ffôn: 01600 890 007 E-bost:
sara@wyastone.co.uk / www.wyastone.co.ukNew music enterprise Sinner Saint Management are looking to work with local promoters in
setting up gigs and events.    Contact Dani or Rhys for more details.   

Mae Sinner Saint Management, y fenter gerddoriaeth newydd, yn awyddus i weithio gyda
hyrwyddwyr lleol er mwyn trefnu gigs a digwyddiadau. 
Cysylltwch â Dani neu Rhys i gael rhagor o fanylion. 

 

Peter Footitt has started up providing guitar lessons in Prestatyn to beginners to intermediate students. 
For further details about Peter, see HERE or contact peteperfect100@sky.com

Mae Peter Footitt wedi cychwyn cynnig gwersi gitâr ym Mhrestatyn i ddechreuwyr a myfyrwyr sydd wedi
cyrraedd lefel ganolraddol.  I gael rhagor o fanylion am Peter, gweler YMA neu cysylltwch â
peteperfect100@sky.comRich Thair has just received funding from the Arts Council of Wales for an exciting new
project from his band Red Snapper.  They are writing a new score in his Pontardawe
Studio for 70s Senegalese road trip movie Touki Bouki that was remastered by Martin
Scorsese in 2008.  They will be touring UK/Europe showing the film and performing the
soundtrack live.
Rich is currently mixing and producing the first ep from new West London band
Cats on Ladders and working on a new release for his experimental electronic project Toob.

Mae Rich Thair newydd dderbyn arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer prosiect newydd
cyffrous ei fand Red Snapper.  Mae’r band yn ysgrifennu sgôr newydd yn ei Stiwdio ym
Mhontardawe ar gyfer Touki Bouki, ffilm Senegalaidd o’r 70au am daith anturus, a ailfeistrwyd
gan Martin Scorsese yn 2008.  Byddant yn teithio drwy’r DU/Ewrop yn dangos y ffilm ac yn
perfformio’r trac sain yn fyw.  Byddant yn chwarae yng ngŵyl Artefact, yn Leuven, Gwlad Belg
ar 18 Chwefror, Canolfan Gelfyddydol Pontardawe ar 19 Ebrill a QEH Southbank, Llundain ar
24 Ebrill. Mwy o ddyddiadau i ddod.  Ar hyn o bryd mae Rich yn cymysgu ac yn cynhyrchu’r
ep gyntaf o’r band newydd o Orllewin Llundain, sef Cats on Ladders, ac yn gweithio ar
gerddoriaeth mae newydd ei rhyddhau ar gyfer Toob, ei brosiect electronig arbrofol.Dragonffli Records in Pontypool has its very own recording studio, catering for both
beginners and experienced record producers such as Joe Gibb who has worked with
Massive Attack, Leftfield and many more.  Plus, CD duplication, disc printing and
P.A. hire services available.  See flyer HERE.

Mae gan Dragonffli Records ym Mhontypwl ei stiwdio recordio ei hun, yn darparu ar gyfer
y cynhyrchwyr profiadolfel Joe Gibb (Massive Attack, Leftfield a mwy) a dechreuwyr fel
eu gilydd. Yn ogystal maent yn dyblygu ac argraffu CDs a llogi offer P.A. Gwelwch eu taflen YMA


Disclaimer: News items from third party sources may not be affiliated with WMF
and we cannot take responsibility for their content, or links to external websites.

Ymwadiad: Ni ellir cysylltu eitemau newyddion o ffynonellau trydydd parti â SCG
ac ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am eu cynnwys, neu am gysylltiadau â gwefannau allanol.

CONTACT : Cyswllt

WELSH MUSIC FOUNDATION LIMITED
REGISTERED COMPANY NUMBER: 4750161
33-35 WEST BUTE STREET: CARDIFF BAY:
CARDIFF: CF10 5LH
TEL: 029 2049 4110

WELSH MUSIC FOUNDATION CYFYNGEDIG
RHIF COFRESTREDIG Y CWMNI: 4750161
33-35 WEST BUTE STREET: BAE CAERDYDD:
CAERDYDD: CF10 5LH
FFÔN: 029 2049 4110

EMAIL: enquiries@welshmusicfoundation.com

EBOST: ymholiadau@welshmusicfoundation.com


******************************************
******************************************


' Morning

 

I would like to inform you of a new opportunity
to study the Music Business, here in Cardiff.

 After 4 successful years the FD Music Industry
Entrepreneurship programme’s funding is
almost at an end and will cease in its current
format.  However, there is an opportunity for
students to now study a full- time BA Music
Business programme based here in Cardiff
(please note this provision is reliant on
student finance and not restricted to
convergence applicants only).

 

The BA (Hons) Music Business provision has
been made possible through a new exciting
strategic partnership between the ICMP
London (Institute of Contemporary Music
Performance) & the University of S. Wales.

The modules are taught by established music
industry professionals who reflect their
industry practice within the teaching content.

 

The BA (Hons) Music Business Degree at the
Institute will help you to gain practical, real
world experience by immersing you in a
creative environment, surrounded by artists
creating real-world music projects.

You will be taught by established music
industry professionals and you will be given
the opportunity to promote and work in
association with fellow student artists.

You will learn management principles and a
broad range of business skills helping you to
maximise the creative and commercial
potential of the artist/business relationship.

Your studies will promote entrepreneurship
and creative thinking, helping you to create
and launch your own business, before
leaving the course.

 

Information for the BA(Hons) Music Business
programme can be found at:

 

http://icmp.co.uk/courses/ba-hons-music-business

 

http://courses.southwales.ac.uk/courses/1017-ba-hons-music-business

 

http://www.southwales.ac.uk/open-days/

 

 

Should you have any questions or would like to
discuss this opportunity further, then please
don’t hesitate to contact us.

 

Sincerely

 

Jon Goode

 

Jon Goode BA (Hons) MA

Room CA403

Faculty of Creative Industires

University of South Wales

86 - 88 Adam Street

Cardiff, CF24 2FN

Tel. 01443 668562

Description: Description: Description: cid:F3ACD280-A8D0-4D97-976A-C2062B914541

 

 

 

 

Jon Goode BA (Hons) MA

Room CA403

Faculty of Creative Industires

University of South Wales

86 - 88 Adam Street

Cardiff, CF24 2FN

Tel. 01443 668562

Description: Description: cid:F3ACD280-A8D0-4D97-976A-C2062B914541

 

 

 

 

Text-only version of this page  |  Edit this page  |  Manage website  |  Website design: 2-minute-website.com